Zespół SCWEW

W skład Zespołu SCWEW wchodzą:

  1. Lider SCWEW – Elżbieta Krupa – kwalifikacje . pedagogiczne., wykształcenie wyższe mgr, 12 letnie doświadczenie jako wicedyrektor oraz 5-letnie jako dyrektor placówki. Studia podyplomowe: Zarządzanie w placówce oświatowej, Manager oświaty, Ewaluacja w oświacie, Doradca rodziny. Doświadczenie w koordynowaniu projektów: 2011 - Wędrówka przez cztery pory roku, 2012 - Krok ku samodzielności, od 2017 - Program Za Życiem (finansowany przez ME i N) oraz Program Rehabilitacja 25 plus 2019 i 2020, 2021 oraz 2022. Prowadzenie i rozliczanie proj. inwestycyjnych i remontowych (budowa placu zabaw, remont pomieszczeń, budowa nowego budynku szkoły) Telefon kontaktowy: 697 987 760

  2. Ekspert ds. edukacji włączającej - Agnieszka Potaczała Nauczyciel dyplomowany, 15 lat staż prac w szkole specjalnej na stanowisku nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz muzyki. Lider zespołów zadaniowych w Ośrodku. Doświadczenie w organizacji i prowadzeniu konkursów i konferencji o zasięgu powiatowym i wojewódzkim. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli. Telefon kontaktowy: 607 778 006

  3. Ekspert ds. technologii wspomagających - Monika Dąbkowska Nauczyciel dyplomowany z 21 letnim stażem pracy w Szkole Specjalnej na stanowisku nauczyciel wychowania fiz. oraz pedagog. Posiada doświadczenie w prowadzeniu proj. Jest koordynatorem ppp w Ośrodku oraz osobą odpowiedzialną za sposób realizacji zaleceń z Orzeczeń do kształcenia specjalnego oraz dobór sprzętu specjalistycznego. Ma doświadczenie w prowadzeniu wypożyczalni sprzętu sportowego i VHS.  Telefon kontaktowy: 695 622 402

  4. Ekspert ds. informacji i ewaluacji -Elżbieta Ścibior Nauczyciel dyplomowany z 32 letnim stażem pracy w szkole specjalnej na stanowisku nauczyciel-wychowawca. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów. Od wielu lat organizuje Akcję Świdnik dla Autyzmu. Była członkiem zespołu do opracowania ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz koordynatorem komisji ds. statutowych. Od wielu lat współpracuje z placówkami ogólnodostępnymi i przedszkolami z powiatu świdnickiego Telefon kontaktowy: 664 943 022

  5. Ekspert ds. edukacji . włączającej i współpracy SCWEW - Iwona Jarecka Nauczyciel dyplomowany z 19 letnim stażem pracy w szkole specjalnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka, społeczny członek Powiatowej Komisji ds. osób niepełnosprawnych. Była koordynatorem zespołu do spraw Ewaluacji Wewnętrznej. Prowadziła zajęcia na kursach kwalifikacyjnych. z oligofrenopedagogiki, i psychoprofilaktyki.  Telefon kontaktowy: 504 040 135

Z Kadrą SCWEW można kontaktować się w każdą środę i piątek w godzinach 15.00-18.00 pod wyżej wymienionymi numerami telefonów