Program wychowawczo-profilaktyczny

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

SOSW W ŚWIDNIKU

2021 – 2025Opracowały:

Monika Dąbkowska
Anna SzymańskaŚwidnik, wrzesień 2021 roku

PODSTAWA PRAWNA

 • Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz .U. z 1997 r. nr 78, poz.483 ze zm.);
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378);
 • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami);
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • Rozporządzenie MEN z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249);
 • Rozporządzenie MEN z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113);
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 poz. 356 oraz z 2018 r. poz. 1679);
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 31 października 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym(Dz.U. 2015 poz. 1916);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. 2019 poz. 325);
 • Statut Szkoły Podstawowej;
 • Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy;


WSTĘP

RODZICE SĄ PIERWSZYMI WYCHOWAWCAMI SWOICH DZIECI, NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄ ICH WSZECHSTRONNY I HARMONIJNY ROZWÓJ, A UCZEŃ AKCEPTUJE SIEBIE I JEST OTWARTY NA DRUGIEGO CZŁOWIEKA

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej.

Profilaktyka to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia.

Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój.

 

CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

Podstawowym celem realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły jest wspieranie dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym.

 1. Kształtowanie postaw opartych na akceptowanym społecznie systemie wartości, ukierunkowanych na poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka
 2. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków
 3. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi
 4. Wspieranie indywidualnej drogi rozwoju każdego ucznia
 5. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia
 6. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie
 7. Uruchamianie czynników chroniących dzieci i młodzież przed zachowaniami ryzykownymi
 8. Przygotowanie wychowanków do podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia, do rynku pracy oraz funkcjonowania w dorosłym życiu
 9. Stwarzanie warunków do efektywnej współpracy z domem rodzinnym ucznia oraz integracji ze środowiskiem lokalnym. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej

 

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE PROGRAMU

Wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczo - profilaktycznym zawarte w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym Ośrodka skierowane są do uczniów uczęszczających do poszczególnych typów szkół wchodzących w skład placówki, zgodnie z wymaganiami kształcenia zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego (w tym dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną), podstawie programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych, podstawą programową dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem.

Zagadnienia zawarte w programie wychowawczo – profilaktycznym Ośrodka będą realizowane z uwzględnieniem specyficznych form, metod oraz zasad nauczania dostosowanych do pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie, będą uwzględniały możliwości adresatów, jak i realizatorów programu (stopień przyswajania wiedzy i umiejętności przez uczniów, baza materiałowa i lokalowa placówki oraz możliwości współpracy z instytucjami wspierającymi statutową działalność SOSW).

Program opisuje wszelkie działania Ośrodka o charakterze wychowawczo – profilaktycznym, zarówno w zakresie wspierania dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju, zapobiegania i przeciwdziałania zachowaniom problemowym jak i przygotowania ich do przyszłej samodzielnej egzystencji w oparciu o obowiązujące podstawy społeczno – moralne. Poprzez realizację naszego programu chcemy tak wpłynąć na ucznia, aby lepiej radził on sobie w życiu z rozwiązywaniem problemów, aby rozumiał siebie, umiał współżyć z innymi i potrafił również znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach.

Zadania szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego realizowane będą w następujących obszarach:

 1. Zdrowie psychiczne i higiena osobista ucznia
 2. Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia
 3. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich
 4. Kształtowanie postaw prospołecznych ucznia
 5. Bezpieczeństwo ucznia

Wychowawca klasy jest osobą odpowiedzialną za przeniesienie i adaptację treści wychowawczych i profilaktycznych określonych w programie na grunt swojej pracy z klasą. Fundamentem działania wychowawcy powinno być rozpoznanie potencjału, potrzeb i możliwości uczniów oraz oczekiwań i potrzeb rodziców.

Klasowe programy wychowawczo – profilaktyczne będą uwzględniały kierunki polityki oświatowej na dany rok szkolny, kalendarz imprez i uroczystości szkolnych oraz rekomendacje wynikające z ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

Wszystkie zaplanowane działania wychowawczo-profilaktyczne mogą podlegać modyfikacji ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną. W trakcie realizacji zadań przestrzegane będą obowiązujące procedury bezpieczeństwa.

 

Diagnoza potrzeb, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka

W celu zaplanowania i podejmowania właściwych działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły zidentyfikowano występujące w środowisku szkolnym czynniki ryzyka i czynniki chroniące, wpływające na zdrowie fizyczne, psychiczne, bezpieczeństwo i funkcjonowanie społeczne ucznia.

Diagnozę przeprowadzono w oparciu o:

 • wnioski i rekomendacje wynikające z ewaluacji szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego
 • rekomendacje wynikające z analizy sytuacji wychowawczej w szkole
 • rekomendacje wynikające ze sprawozdania koordynatora ds. bezpieczeństwa
 • rekomendacje wynikające z przeprowadzonej diagnozy kondycji psychicznej uczniów w trakcie trwania epidemii Covid – 19
 • analizę sprawozdań wychowawców ze współpracy z rodzicami
 • rozmowy z uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Czynniki chroniące:

 • dobry kontakt uczniów z nauczycielami i wychowawcami.
 • zapewnienie uczniom specjalistycznej pomocy według indywidualnych potrzeb
 • pozytywny klimat środowiska szkolnego
 • poczucie bezpieczeństwa w szkole
 • podejmowanie inicjatyw charytatywnych w ramach wolontariatu, aktywnego działania na rzecz klasy i szkoły
 • zdecydowany brak akceptacji dla zachowań agresywnych, przemocy rówieśniczej, braku kultury osobistej, nieposzanowania mienia własnego i szkoły,
 • okazja do przeżycia i osiągania sukcesu, rozpoznawania i rozwijania własnych talentów i zdolności
 • zaufanie ze strony uczniów do dyrektora, nauczycieli, pedagoga, psychologa i innych specjalistów szkolnych
 • wytwarzanie klimatu współpracy i zrozumienia między dyrektorem, nauczycielami a rodzicami uczniów, angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły
 • szkoła jest ogrodzona
 • wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje do pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji przez kadrę pedagogiczną
 • indywidualne podejście do ucznia
 • dobry kontakt z rodzicami
 • podejmowanie szeregu działań integrujących zespoły klasowe
 • objęcie wszystkich uczniów pomocą psychologiczno - pedagogiczną
 • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (PCPR, MOPS, Sąd Rodzinny),
 • w szkole na bieżąco dokonywane są przeglądy zapewniające bezpieczeństwo uczniów, wychowanków i pracowników szkoły.

Czynniki ryzyka

 • duża rozpiętość wiekowa uczniów Ośrodka,
 • narażenie na zagrażające i niewłaściwe treści w cyberprzestrzeni,
 • pojawiająca się przemoc słowna wśród uczniów,
 • trudności z kontrolą i panowaniem nad własnym zachowaniem,
 • nieumiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z innymi, trudności z komunikacją,
 • negatywny wpływ środków multimedialnych (Internetu, gier komputerowych), cyberprzemoc w sieci,
 • niski poziom szeroko pojętych umiejętności społecznych
 • brak czasu i więzi emocjonalnych z dzieckiem, niezaradność wychowawcza rodziców, brak kompetencji wychowawczych,
 • zagrożenie zdrowia związane z pandemią Covid-19,
 • niezadowalający poziom kultury osobistej i posługiwanie się wulgaryzmami,
 • zagrożenie uzależnieniem od telewizji, telefonu, komputera,
 • zagrożenia występowaniem agresji i przemocy w wyniku dużej ekspozycji na negatywne przekazy medialne.

 

ZASADY REALIZACJI SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO OBEJMUJĄ:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizację zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły,
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

 

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ ZAWARTYCH W PROGRAMIE WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYM

Praca wychowawcza i profilaktyczna realizowana jest poprzez:

 • zajęcia z wychowawcą,
 • zajęcia z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
 • zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
 • uroczystości w szkole i inne wynikające z kalendarza imprez i uroczystości szkolnych,
 • prezentację dokonań,
 • wycieczki i wyjścia poza ośrodek,
 • prelekcje, pogadanki, warsztaty,
 • udział w zawodach sportowych, konkursach, wystawach o zasięgu szkolnym i lokalnym,
 • udział uczniów w kołach zainteresowań,
 • działalność Samorządu Uczniowskiego,
 • działalność wolontariacka,
 • działalność drużyny harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Polana”,
 • zajęcia ze specjalistami,
 • systematyczną współpracę ze środowiskiem lokalnym, władzami samorządowymi, ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, miejskim ośrodkiem kultury i innymi pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży.

 

UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY

Realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego będzie opierać się na współpracy wychowawców, nauczycieli, rodziców i innych podmiotów zaangażowanych w edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą działalność szkoły.

 

Rodzice:

 • Mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;
 • Znają i akceptują program wychowawczo – profilaktyczny proponowany przez szkołę;
 • Wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;
 • Wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;
 • Aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;
 • Dbają o właściwa formę spędzania czasu wolnego przez dzieci (np. czuwają nad bezpiecznym korzystaniem z Internetu).

Wychowawcy klas

 • Dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;
 • Wspierają rozwój ucznia i proces usamodzielniania się;
 • Koordynują pracę wychowawczo – profilaktyczną w zespole klasowym;
 • Dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;
 • Podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, zachowań ryzykownych;
 • Integrują i kierują zespołem klasowym;
 • Nadzorują realizację obowiązku szkolnego;
 • Współpracują z rodzicami poprzez włączanie ich w sprawy programowe i organizacyjne klasy;
 • Współdziałają z dyrekcją szkoły, z nauczycielami uczącymi w klasie, z pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną;
 • Współpracują z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka.

Nauczyciele

 • Oddziaływają wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;
 • Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;
 • Dostosowują wymagania edukacyjne do możliwości i potrzeb ucznia, wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi ich zdolności i zainteresowania;
 • Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;
 • Reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;
 • Współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia;
 • Proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;
 • Realizują cele programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

Uczniowie

 • Przestrzegają regulaminu szkoły;
 • Znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;
 • Akceptują innych uczniów i szanują ich prawa;
 • Współorganizują imprezy i akcje szkolne;
 • Współtworzą społeczność szkolną;
 • Prowadzą zdrowy tryb życia, dbają o swoje środowisko;
 • Mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej.

Środowisko lokalne

 • Pomoc w oddziaływaniach wychowawczych i profilaktycznych (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Policja, Straż Miejska, Sąd Rodzinny, Miejskie Centrum Profilaktyki, Miejski Ośrodek Kultury i inne działające na rzecz dzieci)

 

BUDOWANIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 • Powołanie Rady Rodziców
 • Organizowanie spotkań rodziców z wychowawcami oraz Dyrektorem Szkoły
 • Udział rodziców w podejmowaniu różnych decyzji istotnych dla pracy Ośrodka
 • Indywidualne inicjatywy rodziców
 • Pedagogizacja rodziców (szkolenia, warsztaty, pogadanki dla rodziców rozwijające ich umiejętności wychowawcze, uwrażliwiające na zagrożenia zakłócające rozwój ich dzieci, poszerzające wiedzę na temat zapobiegania agresji i przemocy, zagrożeń wynikających z nieprawidłowego korzystania z zasobów Internetu oraz różnych zdobyczy techniki (tabletów, komputerów, telefonów komórkowych), prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
 • Spotkania rodziców ze specjalistami spoza Ośrodka
 • Indywidualne rozmowy z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb wychowawczych
 • Systematyczne informowanie o sukcesach i osiągnięciach oraz trudnościach uczniów
 • Wspólna z rodzicami analiza i rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem dziecka w Ośrodku
 • Wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
 • Angażowanie się w przedsięwzięcia wychowawcze i profilaktyczne proponowane przez szkołę
 • Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości na terenie Ośrodka
 • Angażowanie rodziców do wykonywania prac na rzecz Ośrodka.

 

WIZJA ABSOLWENTA NASZEJ SZKOŁY

Wychowanek naszego Ośrodka po zakończeniu edukacji wyposażony jest w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do dorosłego życia. Potrafi radzić sobie w zmieniającym się współczesnym świecie. W sytuacjach kryzysowych wie gdzie i do kogo zwrócić się o pomoc. Jako dojrzały człowiek nawiązuje pozytywne relacje z ludźmi. Współpracuje i współdziała w zespole, nawiązuje i podtrzymuje przyjaźnie. Jest pełnoprawnym obywatelem swojego kraju i regionu, znającym i rozumiejącym swoje prawa. Uczestniczy w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, zachowując prawo do swej inności. Jest przygotowany do wykonywania pracy i samodzielny w podejmowaniu różnorodnej aktywności. Zna wartość rodziny w życiu człowieka. Nawiązuje i utrzymuje prawidłowe relacje z osobami przeciwnej płci oraz aktywnie uczestniczy w życiu rodziny.

Absolwent naszej szkoły jest:

OTWARTY – Współpracuje w grupie zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Szanuje poglądy innych. Nawiązuje przyjazne kontakty z innymi ludźmi. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania się i uczy się korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

POMOCNY – Jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, potrafi dostrzec i niesie pomoc ludziom potrzebującym.

ROZWAŻNY – Zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa, dba o bezpieczeństwo innych. Zna zagrożenia i potrafi ich unikać. Postępuje zgodnie z zasadami higieny.

ODPOWIEDZIALNY – Cieszy się z sukcesów. Napotykając na problem wie, gdzie szukać pomocy. Przewiduje i ponosi konsekwencje swego postępowania. Potrafi rozstrzygać konflikty w sposób akceptowany społecznie.

CIEKAWY ŚWIATA –Świadomie korzysta z różnych źródeł informacji. Bezpiecznie porusza się w przestrzeni cyfrowej. Stara się poszerzać swoją wiedzę.

SAMODZIELNY – w życiu codziennym nie jest uzależniony od innych (adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności). Ma poczucie decydowania o sobie.

PRAWY – Stosuje się do przyjętych norm życia społecznego. Potrafi przyznać się do błędu. Szanuje cudzą własność i cudzą pracę. Szanuje tradycje i kulturę własnego narodu. Jest pełnoprawnym członkiem społeczności szkolnej, lokalnej i narodu.

TOLERANCYJNY – Szanuje i akceptuje wszystkich ludzi bez względu na niepełnosprawności, wygląd, upodobania, pochodzenie, kolor skóry, wyznanie. Szanuje kulturę i tradycję innych narodów.

AKTYWNY – Posiada kompetencje zawodowe (w zależności od indywidualnych predyspozycji, możliwości i ograniczeń), umożliwiające samodzielne, niezależne funkcjonowanie w przyszłości na otwartym lub chronionym rynku pracy.

ŚWIADOMY SWOICH PRAW – Zna swoje prawa i szanuje prawa innych. Akceptuje siebie mając świadomość swoich możliwości i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.

 

USTALENIA KOŃCOWE

Za realizację Programu wychowawczo-profilaktycznego odpowiedzialni są wszyscy pracownicy ośrodka. Dyrektor czuwa nad prawidłowością jego realizacji.

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2021/2022 jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji. Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników.

Załącznikami do programu są:

Nr 1 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 ,

Nr 2 Rekomendacje do realizacji w roku szkolnym 2021/2022,

Nr 3 Kalendarz imprez szkolnych 2021/2022.

Nr 4 Szkolny program profilaktyki zagrożeń w cyberprzestrzeni

W przypadku wznowienia nauczania zdalnego w roku szkolnym 2021/2022:

ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁYREALIZACJA ZADAŃ
 1. Zagwarantowanie wszystkim uczniom i ich rodzicom jak najwyższych standardów bezpieczeństwa
 2. Zapobieganie rozluźnieniu więzi rówieśniczych i izolacji społecznej
 3. Wspieranie uczniów w utrzymywaniu relacji z przyjaciółmi i rówieśnikami
 • przekazanie wiedzy uczniom i rodzicom na temat niebezpieczeństw, z którymi można się spotkać w sieci, uczulenie na próby wyłudzenia danych osobowych, przekazanie wiedzy, jak reagować w przypadku wykrycia zagrożeń czy gdzie zwrócić się po pomoc oraz omówienie zasad „net-etykiety”
 • planowanie zdalnych zadań dydaktycznych w taki sposób, aby ich wykonanie wymagało jak najmniejszej pomocy ze strony rodziców
 • utrzymywanie systematycznego kontaktu z uczniami i ich rodzicami za pośrednictwem komunikatorów, rozmów telefonicznych

 

NARZĘDZIA EWALUACYJNE

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji (sprawozdania wychowawców klas z realizacji kierunków polityki oświatowej państwa, wnioski i rekomendacje z analizy sytuacji wychowawczej, ze sprawozdań koordynatora ds. bezpieczeństwa, koordynatora ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, sprawozdań psychologa, pedagoga, pielęgniarki szkolnej, wnioski z nadzoru pedagogicznego, sprawozdania z realizacji kół zainteresowań i agend szkolnych, sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego),
 • przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami.

 

Obszary, których realizacja ma na celu wspomaganie pełni rozwoju osobowego ucznia oraz w miarę możliwości przygotowanie go do samodzielnego życia.

OBSZAR: ZDROWIE PSYCHICZNE I HIGIENA OSOBISTA UCZNIA

CELE

TREŚCI

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

 1. Promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyków dbania o własne zdrowie, higienę osobista i kondycję psychiczną
 1. Poznanie zasad zdrowego odżywiania
 2. Estetyka podawania posiłków
 3. Dolegliwości i choroby związane z niewłaściwym i nieregularnym odżywianiem
 4. Zapoznanie uczniów z zasadami higieny i skutkami jej nieprzestrzegania. Utrwalanie tych zachowań.
 5. Dbałość o higienę i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa w trakcie trwania epidemii covid - 19
 6. Higiena okresu dojrzewania
 7. Charakterystyka przemian zachodzących w okresie dojrzewania
 8. Zapobieganie wadom postawy
 9. Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy
 10. Promowanie racjonalnego rozkładu dnia z uwzględnieniem aktywności fizycznej ucznia
 • Spotkania z pielęgniarką, dietetykiem
 • organizowanie i zachęcanie uczniów do uczestnictwa w akcjach, konkursach o charakterze prozdrowotnym
 • przekazywanie uczniom i rodzicom materiałów o treściach prozdrowotnych
 • kontrole, profilaktyka stomatologiczna
 • zwracanie uwagi na higienę osobistą ucznia i czystość stroju
 • zwracanie uwagi na mycie rąk (toaleta, posiłek, inne..)
 • pogadanki
 • filmy, gazetki, ulotki
 • edukacja rodziców w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych
 • udział zajęciach gimnastyki korekcyjnej, usprawniania ruchowego
 • pogadanki na temat zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania
 • organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek
 • ćwiczenia praktyczne, filmy z zasad udzielania pierwszej pomocy
 • ćwiczenia praktyczne w planowaniu rozkładu dnia
 • zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach ruchowych na świeżym powietrzu, zawodach sportowych, wycieczkach i inne
 • sportowe zajęcia pozalekcyjne
 • udział szkoły w programie „Trzymaj formę”
 • udział w rządowym programie dla szkół: komponent mleczny, komponent warzywny
 • realizacja zadań programowych drużyny harcerskiej „Polana”
 • realizacja zadań wynikająca z kalendarza imprez i uroczystości szkolnych

Dyrektor

 • Wychowawcy klas
 • pielęgniarka szkolna
 • nauczyciel WDŻ
 • nauczyciele
 • instruktor
 • rodzice
 • pedagog
 • psycholog
 • opiekun drużyny harcerskiej
 1. Zapoznanie z rodzajami i skutkami uzależnień istniejących we współczesnym świecie.
  Sposoby zapobiegania.
 1. Zagrożenia i konsekwencje wynikające z używania alkoholu
 2. Podnoszenie świadomości szkodliwego oddziaływania środków odurzających na organizm i psychikę człowieka
 3. Negatywne skutki palenia papierosów
 4. Zagrożenia i konsekwencje wynikające z nadużywania i niewłaściwego korzystania z urządzeń multimedialnych i komunikacyjnych
 5. Zagrożenia jakie niesie ze sobą wirtualna rzeczywistość
 6. Zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem mechanizmu uzależnień
 7. Zagrożenia cywilizacyjne
 • pogadanki z psychologiem, pedagogiem
 • współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień
 • udział w przedsięwzięciach profilaktycznych organizowanych przez Miejskie Centrum Profilaktyki
 • apele, broszury informacyjne
 • ścisła współpraca z rodzicami
 • udzielanie informacji rodzicom o miejscach w których mogą szukać pomocy
 • filmy edukacyjne
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień i zagrożeń cywilizacyjnych
 • uświadamianie uczniów o różnych zagrożeniach takich jak np. terroryzm
 • wyposażenia ucznia w wiedzę i umiejętności na temat postępowania w sytuacji zagrożenia
 • realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”

Dyrektor

 • Wychowawcy klas
 • pedagog
 • psycholog
 • nauczyciel informatyki
 • nauczyciele
 • pielęgniarka szkolna
 • rodzice

 

OBSZAR: WSPIERANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU UCZNIA

CELE

TREŚCI

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

 1. Rozpoznawanie środowiska rodzinnego ucznia
 1. Gromadzenie i wymiana informacji dotycząca ucznia i jego rodziny
 • Wizyty w domu ucznia
 • współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi, asystentami rodzin, kuratorami, pracownikami opieki społecznej
 • Dyrektor
 • wychowawca klasy
 • pedagog
 • psycholog
 1. Poznanie możliwości psychofizycznych ucznia
 1. Określenie zakresu wiadomości, poziomu umiejętności, zaradności i samodzielności ucznia
 2. Określenie sytuacji zdrowotnej ucznia
 • analiza dokumentacji
 • diagnoza psychologiczna i pedagogiczna ucznia
 • rozmowy z rodzicami / opiekunami prawnymi
 • opracowanie i realizacja zadań zawartych w IPET
 • wychowawca klasy
 • pedagog
 • psycholog
 • pielęgniarka szkolna
 1. Wspieranie rozwoju ucznia.
 1. Indywidualne podejście do każdego ucznia
 2. Promowanie postępów w nauce i zachowaniu
 3. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdolności
 4. Zachęcanie ucznia do udziału w życiu kulturalnym środowiska szkolnego i lokalnego
 5. Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 6. Budowanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie swoich uczuć
 7. Poznawanie sposobów radzenia sobie ze stresem
 8. Przygotowanie do skutecznego rozwiązywania problemów
 9. Nabywanie i doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej
 10. Promowanie książki, kontaktu ze sztuką jako formy spędzania wolnego czasu
 11. Zapoznanie ucznia z prawami i obowiązkami
 • Wykorzystywanie w pracy z uczniem różnorodnych metod i form pracy
 • doskonalenie umiejętności komunikacji z uczniem
 • udział uczniów w różnorodnych kołach zainteresowań
 • działalność w drużynie harcerskiej „Polana”
 • działalność wolontariacka w szkolnym kole Caritas
 • działalność w szkolnym kole LOP
 • udział w zawodach sportowych w ramach Olimpiad specjalnym” i „Sprawnych Razem”
 • organizacja i udział w konkursach, uroczystościach klasowych, szkolnych, pozaszkolnych
 • prezentacja osiągnięć i talentów ucznia na forum klasy, szkoły, środowiska
 • udział w życiu kulturalnym klasy, szkoły, środowiska lokalnego
 • wykorzystywanie w procesie dydaktycznych narzędzi multimedialnych, platform edukacyjnych i innych
 • lekcje biblioteczne, upowszechnianie twórczości H. Sienkiewicza, udział w akcjach „Narodowe czytanie”, „Czytanie na zawołanie”
 • przekazanie informacji gdzie szukać pomocy w sytuacjach naruszenia prawa dziecka, ucznia, człowieka
 • realizacja zadań wynikająca z kalendarza imprez i uroczystości szkolnych
 • realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”
 • wychowawcy klas i nauczyciele
 • pedagog
 • psycholog
 • opiekunowie kół zainteresowań
 • opiekun drużyny harcerskiej „Polana”
 • samorząd uczniowski
 • opiekun szkolnego koła „Caritas”
 • opiekun szkolnego koła LOP
 • nauczyciele w-f
 • nauczyciel – bibliotekarz
 • rodzice
 • rzecznik praw ucznia
 1. Kształtowanie kultury osobistej
 1. Promowanie zasad kultury życia codziennego
 2. Promowanie właściwych zachowań
 3. Propagowanie zasad savoir – vivre
 4. Propagowanie kultury słowa
 • Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym kulturę języka (używanie zwrotów grzecznościowych, itp. )
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny
 • eliminowanie wulgaryzmów
 • zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się ucznia na stołówce szkolnej, podczas wycieczek, wyjść poza teren szkoły, w trakcie przerw
 • nagradzanie właściwych zachowań
 • realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”
 • wszyscy pracownicy szkoły
 1. Współpraca z instytucjami wspierającymi ucznia i rodzinę
 1. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczna, z ośrodkami kuratorskimi, PCPR, MOPS, GOPS, OIK, MCP i innymi
 • W zależności od bieżących potrzeb
 • kontakty osobiste, telefoniczne, w formie pisemnej
 • Dyrektor
 • wychowawcy klas
 • pedagog
 • psycholog

 

OBSZAR: KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH I OBYWATELSKICH UCZNIA

ZADANIA

TREŚCI

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

 1. Kultywowanie tradycji narodowych
 1. Poznanie najważniejszych wydarzeń z historii Polski
 2. Poszanowanie miejsc pamięci narodowej
 3. Poczucie przynależności do państwa i narodu polskiego
 • Organizowanie i udział w uroczystościach rocznic wydarzeń historycznych
 • uczestnictwo w szkolnych i lokalnych obchodach świąt narodowych
 • nauka pieśni patriotycznych
 • odwiedzanie cmentarzy, pomników, składanie kwiatów
 • poznawanie historii tych miejsc
 • wycieczki tematyczne
 • realizacja treści programowych drużyny harcerskiej „Polana”
 • realizacja zadań wynikająca z kalendarza imprez i uroczystości szkolnych
 • Dyrektor
 • wychowawcy klas
 • nauczyciele historii, WOS, j. polskiego
 • samorząd uczniowski
 • opiekun drużyny harcerskiej „Polana”
 1. Kształtowanie postawy szacunku dla symboli narodowych
 1. Poznanie symboli narodowych, ich historii i symboliki
  • godło, flaga, hymn Polski
 • Rozumienie pojęć: godło, flaga, hymn
 • uroczyste obchody „Święta Flagi”
 • nauka hymnu państwowego
 • eksponowanie symboli narodowych na terenie Ośrodka
 • uczestnictwo w akademiach z zachowaniem właściwej postawy i godnego zachowania się
 • realizacja treści programowych drużyny harcerskiej „Polana”
 • realizacja zadań wynikająca z kalendarza imprez i uroczystości szkolnych
 • Dyrektor
 • wychowawcy klas
 • nauczyciele historii, WOS, j. polskiego
 • samorząd uczniowski
 • opiekun drużyny harcerskiej „Polana”
 1. Rozwijanie patriotyzmu lokalnego
 1. Poznanie historii Świdnika i regionu
 2. Poznanie i utrwalanie regionalnych tradycji i obyczajów
 3. Wydarzenia kulturalne Świdnika i regionu
 • Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną, z Miejskim Ośrodkiem Kultury, organizacjami samorządowymi i Stowarzyszeniami
 • uczestnictwo w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie Świdnika
 • realizacja treści programowych drużyny harcerskiej „Polana”
 • realizacja zadań wynikająca z kalendarza imprez i uroczystości szkolnych
 • Dyrektor
 • wychowawcy klas
 • wszyscy nauczyciele
 • samorząd uczniowski
 • opiekun drużyny harcerskiej „Polana”
 1. Tworzenie i pielęgnowanie tradycji Ośrodka
 1. Poznawanie przez uczniów życia i twórczości Henryka Sienkiewicza - patrona naszego Ośrodka
 2. Przygotowywanie uroczystości związanych z tradycjami Ośrodka
 3. Wyrabianie szacunku dla Sztandaru oraz Hymnu Ośrodka
 • Lekcje biblioteczne
 • głośne czytanie
 • konkursy
 • dbanie o kącik Patrona
 • wycieczki do miejsc związanych z życiem H. Sienkiewicza
 • organizacja i udział w obchodach: Dnia Patrona, Dnia Rodziny
 • wspólne dla całej społeczności szkolnej śniadanie wielkanocne i wigilijne
 • organizacja i uczestnictwo w imprezach szkolnych: Andrzejki, Zabawa choinkowa, Walentynki inne
 • poznanie Ceremoniału Pocztu Sztandarowego
 • przygotowanie uczniów do Pocztu Sztandarowego
 • nauka hymnu szkolnego
 • pomoc drużyny harcerskiej przy organizacji uroczystości szkolnych
 • realizacja zadań wynikająca z kalendarza imprez i uroczystości szkolnych
 • Dyrektor
 • wychowawcy klas
 • nauczyciel - bibliotekarz
 • wszyscy nauczyciele
 • samorząd uczniowski
 • opiekun drużyny harcerskiej „Polana”

 

OBSZAR: BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA

ZADANIA

TREŚCI

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI


 1. Kształtowanie umiejętności samodzielnego, codziennego dbania o własne bezpieczeństwo.
 2. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych
 1. Zapoznawanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą
 2. Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.
 3. Kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych
 4. Wczesne wykrywanie różnych form przemocy w rodzinie


 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się w szkole
 • utrwalanie zasad zachowania się podczas przerw śródlekcyjnych, spacerów
 • zajęcia z zakresu ruchu drogowego (spotkania z policjantem, strażnikiem miejskim, wycieczki z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej ruchu drogowego)
 • organizowanie próbnych alarmów ewakuacji (organizacja spotkań ze strażakiem)
 • zapoznanie uczniów z instrukcjami obsługi urządzeń elektrycznych i gazowych, sprzętów i urządzeń sportowych
 • zapoznanie uczniów z regulaminami korzystania z pracowni, sali gimnastycznej i terenu wokół Ośrodka
 • przestrzeganie obowiązujących procedur i regulaminów
 • pogadanki na temat bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych i letnich
 • zapoznanie uczniów z regulaminem wycieczek,
 • poznanie drogi ewakuacyjnej w szkole
 • zapoznanie uczniów z numerami alarmowymi i właściwymi sposobami formułowania komunikatów z prośbą o pomoc
 • zapoznanie rodziców z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole
 • współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia rodzinie (MOPS, OIK, PCPR, Sąd Rodzinny, MCP, Policją
 • w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”
 • Dyrektor
 • koordynator ds. bezpieczeństwa
 • wychowawcy klas
 • pedagog
 • psycholog
 • nauczyciele
 • niepedagogiczni pracownicy szkoły
 1. Kształtowanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno - komunikacyjnych


 1. Zwiększenie świadomości uczniów odnośnie korzyści i zagrożeń związanych z korzystaniem z multimediów i internetu
 2. Uświadamianie negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów
 3. Podnoszenie świadomości zagrożeń płynących z użytkowania Internetu w zakresie gier komputerowych i portali społecznościowych
 4. Cyberprzemoc – kształtowanie świadomości zagrożenia, umiejętności jego rozpoznawania i sposobów radzenia sobie z nim
 5. Rozpoznawanie symptomów uzależnienia od komputera i Internetu
 6. Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci


Realizacja zadań wynikających z działań zawartych w szkolnym programie profilaktyki zagrożeń w cyberprzestrzeni (załącznik nr 4 do programu w-p) m.in.:

 • organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu,
 • filmy, ulotki, gazetki
 • przestrzegania zasad korzystania z telefonów komórkowych w szkole
 • spotkania informacyjne dla rodziców dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
 • zajęcia z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, policjantem
 • współpraca z Miejskim Centrum Profilaktyki w Świdniku • Dyrektor
 • koordynator ds. bezpieczeństwa
 • wychowawcy klas
 • pedagog
 • psycholog
 • nauczyciel informatyki
 • nauczyciele
 1. Kształtowanie postaw sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów i niwelujących zachowania agresywne
 1. Wyposażenie uczniów w wiedzę nt. przyczyn agresji, jej skutków i konstruktywnych sposobów reagowania.
 2. Uświadamianie uczniom konsekwencji braku umiejętności kontrolowania własnych zachowań.
 3. Eliminowanie zachowań agresywnych i prób siłowych rozwiązywania konfliktów
 4. Uczenie się właściwych sposobów rozwiązywania konfliktów
 5. Kształtowanie umiejętności oceny własnego postępowania
 6. Wyrobienie gotowości do niesienia pomocy ofiarom przemocy
 7. Poszanowanie dla własności prywatnej i społecznej
 8. Propagowanie życzliwości, otwartości i kultury osobistej w stosunkach międzyludzkich
 9. Promowanie odwagi cywilnej i reakcji w przypadku bycia świadkiem przemocy, wandalizmu, wymuszania
 10. Podporządkowanie się normom i wymogom życia społecznego
 • Analiza zaistniałych sytuacji problemowo – wychowawczych w szkole (bójki, konflikty )
 • określenie procedur postępowania wobec uczniów w sytuacji zetknięcia się z aktami przemocy i agresji
 • natychmiastowa reakcja w sytuacji konfliktu, agresji, wymuszania
 • pouczenie uczniów o konsekwencjach zachowań agresywnych, wymuszania
 • natychmiastowa reakcja na zachowania ucznia zagrażające bezpieczeństwu jego i innych
 • w stosunku do uczniów którzy nie stosują się do przyjętych zasad opracowanie indywidualnych metod postępowania
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczniów z trudnościami z funkcjonowaniem w grupie
 • prowadzenie mediacji w sytuacjach konfliktowych
 • pomoc uczniom poszkodowanym
 • stały monitoring zjawiska agresji i przemocy w szkole
 • nagradzanie dobrych zachowań uczniów
 • zapoznanie uczniów i nauczycieli z procedurami postępowania w przypadku występowania zachowań agresywnych
 • rozmowy z uczniami na temat poszanowania własności
 • ścisła współpraca z rodzicami
 • rozmowy dyscyplinujące
 • zajęcia z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem
 • spotkania przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej
 • natychmiastowe działanie wszystkich pracowników szkoły w przypadku zaobserwowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ucznia
 • realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”
 • Dyrektor
 • koordynator ds. bezpieczeństwa
 • wychowawcy klas
 • pedagog
 • psycholog
 • nauczyciele
 • niepedagogiczni pracownicy szkoły

 

OBSZAR: KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROSPOŁECZNYCH UCZNIA

ZADANIA

TREŚCI

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

 1. Integrowanie zespołów klasowych i społeczności szkolnej
 1. Integracja uczniów w zespole klasowym
 2. Kształtowanie odpowiedzialności za zespół klasowy i jej poszczególnych członków
 3. Wzajemna życzliwość i wspieranie się w sytuacjach trudnych
 4. Budowanie więzi między uczniami i nauczycielami
 5. Współpraca w zespole
 • Diagnoza sytuacji wychowawczej w klasie
 • zajęcia integracyjne
 • wybory samorządu klasowego i szkolnego
 • pomoc koleżeńska
 • regularne rozmowy z uczniami na temat problemów klasowych, przypominanie o współodpowiedzialności za atmosferę panującą w klasie
 • współorganizowanie z uczniami różnego typu imprez okolicznościowych klasowych i ogólnoszkolnych
 • wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych
 • tworzenie przyjaznego klimatu w Ośrodku opartego na wzajemnym zaufaniu
 • wycieczki
 • działalność kół zainteresowań
 • organizacja turnusów rehabilitacyjnych
 • rozwój kontaktów z innymi członkami społeczności szkolnej w czasie przerw, posiłków
 • realizacja zadań wynikająca z kalendarza imprez i uroczystości szkolnych
 • realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”
 • Wychowawcy klas
 • psycholog
 • pedagog
 • nauczyciele
 • opiekunowie samorządu
 • opiekunowie kół zainteresowań
 1. Integracja uczniów ze środowiskiem lokalnym – promocja Ośrodka
 1. Poczucie przynależności do środowiska lokalnego
 2. Organizowanie imprez o charakterze lokalnym
 3. Udział w akcjach organizowanych na terenie miasta i powiatu, województwa
 4. Korzystanie z dóbr kultury miasta, powiatu, województwa
 5. Kształtowanie pozytywnego wizerunku ucznia w środowisku lokalnym jako potencjalnego pracownika, klienta, użytkownika
 • Współpraca z instytucjami kulturalnymi, samorządowymi, fundacjami i stowarzyszeniami miasta i powiatu
 • organizacja i udział w zawodach sportowych o zasięgu lokalnym i wojewódzkim
 • organizacja i udział w konkursach ekologicznych o zasięgu lokalnym i wojewódzkim
 • udział w konkursach muzycznych, plastycznych i innych na terenie miasta
 • udział w zlotach drużyn Nieprzetartego Szlaku
 • przygotowywanie kiermaszy świątecznych
 • prezentacja wytworów prac uczniów na wystawach
 • happeningi uliczne
 • uczestnictwo w „Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych”
 • Dyrektor
 • wychowawcy klas
 • wszyscy nauczyciele
 • a w szczególności nauczyciele w-f, plastyki, muzyki, techniki, przysposobienia do pracy
 • samorząd uczniowski
 • opiekun drużyny harcerskiej „Polana”
 1. Rozwój moralny i duchowy ucznia
 1. Dostrzeganie potrzeb innych ludzi
 2. Uwrażliwienie uczniów na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka
 3. Motywowanie uczniów do udzielania pomocy potrzebującym (ludziom i zwierzętom)
 4. Rozwijanie aktywności uczniów poprzez działania z zakresu wolontariatu
 5. Poszanowanie odmienności innych w sferze wiary, upodobań, zainteresowań, wyglądu zewnętrznego, sytuacji materialnej, pozycji społecznej, stopnia i rodzaju niepełnosprawności
 6. Przekazywanie uniwersalnych wartości etycznych: dobro, sprawiedliwość, piękno, prawda, miłość, przyjaźń, uczciwość i inne
 • Włączanie całej społeczności szkolnej do działalności wolontariackiej
 • zachęcanie uczniów do pomagania potrzebującym ludziom i zwierzętom
 • diagnoza potrzeb w środowisku szkolnym i lokalnym
 • organizowanie konkretnych działań wg potrzeb
 • aktywny udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie miasta i powiatu
 • współpraca z parafią NMP w Świdniku
 • rozliczanie uczniów z powierzonych im zadań pod kątem uczciwości
 • wspólne występy uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności
 • angażowanie sprawniejszych uczniów do pomocy słabszym
 • zachęcanie uczniów do uczestnictwa w kołach zainteresowań, drużynie harcerskiej, działalności wolontariackiej
 • kontakty z rodzicami
 • spotkania z psychologiem, pedagogiem
 • realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”
 • Dyrektor
 • wychowawcy klas
 • pedagog
 • psycholog
 • Szkolne Koło Caritas
 • samorząd uczniowski
 • opiekun drużyny harcerskiej „Polana”
 • katecheta
 1. Rozwijanie właściwych postaw wobec środowiska
 1. Zapoznanie uczniów ze skutkami ingerencji człowieka w świat przyrody
 2. Uczenie właściwych zachowań w kontaktach z przyrodą
 3. Eliminowanie zjawiska znęcania się nad zwierzętami
 4. Zapoznanie z instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska
 5. Dbanie o czystość terenu w pobliżu szkoły
 • Pogadanki, prelekcje , gazetki
 • organizacja i udział w konkursach o tematyce ekologicznej
 • działalność szkolnego koła LOP
 • udział w akcji „Sprzątanie Świata”
 • obchody „Dnia Ziemi”
 • selektywna zbiórka surowców wtórnych
 • zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt
 • Dyrektor
 • wychowawcy klas
 • pedagog
 • psycholog
 • nauczyciele
 • samorząd uczniowski
 • opiekun drużyny harcerskiej „Polana”
 • opiekun LOP


 1. Przygotowanie ucznia do pełnienia określonych ról zawodowych


 1. Zapoznanie uczniów z lokalizacją urzędów w mieście, zakresem ich działania w aspekcie obsługi obywatelskiej
 2. Rozwijanie samodzielności zgodnie z indywidualnymi możliwościami ucznia
 3. Przygotowanie ucznia do podjęcia pracy zawodowej
 4. Wyrabianie pozytywnego stosunku do pracy
 5. Poznanie predyspozycji do wykonywania poszczególnych zawodów
 6. Poznanie korzyści płynących z wyboru danego zawodu
 7. Preorientacja zawodowa
 8. Przekazywanie wiedzy dotyczącej roli pieniądza, jego wartości nabywczej oraz nauka zarządzania pieniędzmi
 • Wycieczki tematyczne
 • zachęcanie uczniów do udziału, organizacji imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych
 • udział w wycieczkach, turnusach rehabilitacyjnych
 • nauka wykonywania różnych zadań domowych (gotowanie, sprzątanie i inne)
 • pisanie podań, kwestionariuszy, wypełnianie przekazów pocztowych i inne
 • nauka pisania dokumentów aplikacyjnych
 • uczenie umiejętności autoprezentacji
 • konsekwentne rozliczanie uczniów z powierzonych im zadań
 • premiowanie uczniów wykonujących bardzo dobrze swoje obowiązki
 • monitorowanie regionalnego rynku pracy
 • współpraca z rodzicami
 • zachęcanie do sumiennego pełnienia obowiązków w klasie, szkole
 • wykonywanie prac na rzecz Ośrodka
 • obserwacja ucznia na zajęciach techniki i przysposobienia do pracy
 • wycieczki do różnych zakładów pracy
 • poznanie różnych stanowisk pracy, czynności pracy
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
 • poradnictwo zawodowe
 • współpraca z organizacjami, instytucjami i lokalnymi ośrodkami wsparcia promującymi aktywizacje zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • nawiązanie kontaktów z pracodawcami z różnych sektorów i branż u których uczniowie mogliby realizować praktyki lub po zakończeniu edukacji uzyskać zatrudnienie
 • nauka gospodarowania pieniędzmi
 • planowanie budżetu domowego
 • Dyrektor
 • wychowawcy klas
 • pedagog
 • psycholog
 • rodzice
 • nauczyciele przysposobienia do pracy
 • doradca zawodowy
 • opiekun drużyny harcerskiej „Polana”
 • samorząd uczniowski
 1. Przygotowanie ucznia do pełnienia określonych ról społecznych
 1. Zachęcanie do czynnego udziału w życiu rodzinnym
 2. Przygotowanie ucznia do odpowiedzialnego rodzicielstwa i prawidłowego funkcjonowania w rodzinie
 3. Rola uczucia w związku partnerskim
 4. Negatywne skutki wczesnej inicjacji seksualnej


 • Uczenie miłości i szacunku do rodziców i rodzeństwa
 • kształtowanie właściwej postawy wobec sytuacji materialnej rodziny
 • prowadzenie zajęć z wychowania do życia w rodzinie
 • filmy dydaktyczne
 • rozmowy z pedagogiem, rodzicami, psychologiem, pielęgniarką szkolną
 • edukacja rodziców
 • realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”
 • ochrona uczniów przed dostępem do różnych źródeł pornografii oraz wpływem informacji płynących ze środków masowego przekazu i Internetu
 • Dyrektor
 • wychowawcy klas
 • pedagog
 • psycholog
 • nauczyciel WDŻ
 • pielęgniarka szkolna
 • rodzice