Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW)

Powiat Świdnicki w Świdniku w dniu 28 lipca 2021 r. podpisał umowę powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Umowa została podpisana pomiędzy Skarbem Państwa – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Powiatem Świdnickim w Świdniku. Grant realizowany w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Termin realizacji projektu: 1 lipca 2021 r. - 30 czerwca 2023 r.

Wartość grantu: 1 860 238 zł

Środki europejskie: 1 567 808,59 zł

Środki z budżetu państwa: 292 429,41 zł

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) jako ważne ogniwa systemu edukacji pozwolą, wykorzystując doświadczenie praktyków – nauczycieli i specjalistów przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych i placówek specjalnych – szerzej oraz skuteczniej działać na rzecz inkluzji społecznej i edukacyjnej dzieci, młodzieży i uczących się dorosłych osób ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Do pełnienia roli SCWEW w Powiecie Świdnickim został wskazany Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku.

Wsparciem zostanie objętych 8 placówek ogólnodostępnych, z Powiatu Świdnickiego, Lubelskiego
i Łęczyńskiego, tj.:

  • Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Krępcu
  • Zespół Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku
  • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdniku
  • Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 w Świdniku
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łęcznej
  • Szkoła Podstawowa w Kalinówce
  • Zespół Szkół w Piaskach

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) realizowane będzie do 30 czerwca 2023 r.

 

SCWEW ulotka

 

Film promocyjny
Przedsięwzięcie grantowe: Wdrożenie Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)