Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH PROWADZONEJ W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU SPECJALISTYCZNYCH CENTRÓW WSPIERAJĄCYCH EDUKACJĘ WŁĄCZAJĄCĄ (SCWEW)"

 • § 1

Postanowienia ogólne

 1. Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych zwana dalej Wypożyczalnią, prowadzona jest w ramach Projektu Grantowego "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW )" i świadczy usługi na rzecz przedszkoli / szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem przez SCWEW.
 2. Wypożyczalnia mieści się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. H. Sienkiewicza, ul. C. K. Norwida 4, 21-040 Świdnik
 3. Zakup sprzętu, którym dysponuje Wypożyczalnia został sfinansowany w ramach środków projektu grantowego.
 4. Celem działalności Wypożyczalni jest wsparcie przedszkola / szkoły ogólnodostępnej w pracy z grupą / klasą zróżnicowaną poprzez pełne włączenie każdego dziecka / ucznia w proces kształcenia. Może się to odbywać m.in. poprzez dobór i wykorzystanie specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych zgodnie z potrzebami i możliwościami danego dziecka / ucznia.
 5. Za bieżące funkcjonowanie Wypożyczalni i nadzór nad jej działalnością odpowiedzialny jest ekspert ds. technologii wspomagających.
 • § 2

Zasady wypożyczenia Sprzętu

 1. Prowadzący Wypożyczalnię zobowiązany jest do:
  1. przekazywania sprzętu bezpiecznego w użytkowaniu i sprawnego technicznie,
  2. udzielania informacji o zasadach użytkowania Sprzętu, jego przechowywania i konserwacji.
 2. Wypożyczanie Sprzętu jest bezpłatne.
 3. Wypożyczanie i zwrot sprzętu / pomocy dydaktycznych dokonuje Koordynator placówki objętej wsparciem, na podstawie złożonego wniosku o wyposażenie w sprzęt / pomoce dydaktyczne, oraz po złożeniu oświadczenia o użytkowaniu sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. W przypadku gdy Koordynator szkoły objętej wsparciem nie może osobiście odebrać lub zwrócić wypożyczonego sprzętu / pomocy dydaktycznej, w jego imieniu może wystąpić inna osoba na podstawie udzielonego przez Koordynatora upoważnienia.
 5. Sprzęt specjalistyczny / pomoc dydaktyczna może być wypożyczona na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 6. W przypadku potrzeby przedłużenia okresu korzystania z użyczonego sprzętu / pomocy dydaktycznej, istnieje możliwość przedłużenia jego użyczenia po złożeniu wniosku o przedłużenie wypożyczonego sprzętu / pomocy dydaktycznej, o ile nie zgłoszono zapotrzebowania na dany sprzęt / pomoc dydaktyczną przez inną placówkę objętą wsparciem.
 7. Wykaz zakupionego sprzętu / pomocy dydaktycznych umieszczony zostanie w "chmurze". Będą tam zawarte informacje o placówce, która wypożyczyła dany sprzęt / pomoc dydaktyczną oraz o terminie jego użytkowania.
 8. Wydanie oraz zwrot sprzętu / pomocy dydaktycznej ma miejsce w SOSW w Świdniku.
 9. Użyczający zastrzega sobie prawo do kontroli zwracanego sprzętu / pomocy dydaktycznej, w celu ustalenia czy Biorący do używania prawidłowo z niego korzystał i nic nie uległo uszkodzeniu.
 10. Biorący do używania winien dbać o użyczony sprzęt / pomoc dydaktyczną ze szczególną troską, ponosząc za niego odpowiedzialność w granicach odpowiedzialności za szkody określone ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
  1. sprzęt przyjęty do używania musi być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem,
  2. sprzęt przyjęty do używania winien być zwrócony w stanie niepogorszonym,
  3. zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wad i oczyszczony.
 11. Zabrania się korzystania ze Sprzętu w celach zarobkowych oraz udostępniania go osobom trzecim.
 12. Biorący do używania odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę wypożyczonego Sprzętu.
 13. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotu użyczenia, Biorący do używania jest zobowiązany do naprawienia szkody na własny koszt lub zwrot kosztu zakupu sprzętu / pomocy dydaktycznej.
 14. Ewentualne usterki w wypożyczonym sprzęcie ujęte są w Indywidualnej Karcie Ewidencyjnej Sprzętu oraz Karcie Wypożyczającego (załącznik nr 2).
 15. Transport Sprzętu odbywa się transportem wypożyczającego sprzęt.
 • § 3

Zasady ewidencjonowania usług

 1. Każdy egzemplarz sprzętu / pomocy dydaktycznych znajdujący się w wypożyczalni będzie posiadał numer katalogowy ujęty w Indywidualnej Karcie Ewidencji Sprzętu / pomocy dydaktycznych (załącznik nr 2)
 2. Koordynatorzy placówek objętych wsparciem będą składać wnioski o użyczenie sprzętu / pomocy dydaktycznych (załącznik nr 1)
 3. Prowadzący wypożyczalnię prowadzi Indywidualne Karty Wypożyczeń Sprzętu / pomocy dydaktycznych placówek objętych wsparciem (załącznik nr 3)
 4. Prowadzący wypożyczalnię przyjmuje i rozpatruje wniosku o przedłużenie wypożyczenia sprzętu / pomocy dydaktycznej (załącznik nr 4)
 5. Prowadzący wypożyczalnię przechowuje i archiwizuje dokumentację Wypożyczalni.
 6. Poza dokumentacją o której mowa, prowadzi się zbiorczą ewidencję posiadanego przez Wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego / pomocy dydaktycznych, zawierającą nazwę, wartość i numer katalogowy w księdze inwentarzowej.

Spis załączników do regulamiu:

 1. WNIOSEK PRZEDSZKOLA / SZKOŁY OGÓLNODOSTĘPNEJ O WYPOSAŻENIE W SPRZĘT SPECJALISTYCZNY / POMOCE DYDAKTYCZNE
 2. INDYWIDUALNA KARTA EWIDENCYJNA SPRZĘT / POMOCY DYDAKTYCZNEJ
 3. INDYWIDUALNA KARTA WYPOŻYCZEŃ SPRZĘTU / POMOCY DYDAKTYCZNYCH
 4. WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU / POMOCY DYDAKTYCZNYCH