Uczę się być dorosłym i samodzielnym

Innowacją objęto uczniów wszystkich klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy, w ramach zajęć z przedmiotu przysposobienie do pracy. Zajęcia w każdej klasie odbywają się raz w tygodniu, w wymiarze 5 godzin. Podczas zajęć uczniowie realizują różnorodne treningi: kulinarny, gospodarczy i porządkowy, ekonomiczny, umiejętności spędzania czasu wolnego, umiejętności społecznych i interpersonalnych, z zakresu higieny osobistej.

Głównym celem innowacji jest przygotowanie i przystosowanie na miarę możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym do maksymalnie samodzielnego życia, zwiększenie ich niezależności i zaradności życiowej.

Główne założenia:

 • zdobywanie nowych umiejętności zawodowych
 • weryfikacja i modyfikacja planów zawodowych
 • budowanie motywacji do samodzielności
 • rozwój własnych zainteresowań
 • rozwój umiejętności około zawodowych.

 Cele szczegółowe:

 • poznawanie i akceptacja samego siebie oraz wyrażanie swoich potrzeb
 • przygotowanie do wykonywania indywidualnie i zespołowo prac, mających na celu zaspokojenie potrzeb własnych i otoczenia
 • przygotowanie do samodzielnego załatwiania różnych spraw osobistych w urzędach, instytucjach
 • pełnienie ról społecznych
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego
 • kształtowanie szeroko pojętej zaradności życiowej, samodzielności i niezależności w myśleniu i działaniu
 • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności życia codziennego
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami RTV i AGD
 • rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych
 • utrwalanie wiadomości i umiejętności zdobytych na wcześniejszych etapach edukacyjnych
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje.

W tym roku szkolnym zajęcia te prowadzą: Magdalena Kusiak, Joanna Szczęsna-Kowalska, Anna Ostapińska i Klara Opalińska

Panie: Magdalena Kusiak, Sylwia Maczyńska i Danuta Małysz-Koziara realizowały innowację w latach 2021/2022 oraz 2022/2023