BIBLIOTECZKA AAC-owa

BIBLIOTECZKA AAC-owa – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych użytkowników AAC poprzez czytanie uczestniczące

W roku szkolnym 2023/2024 realizowana będzie innowacja BIBLIOTECZKA AAC-owa rozwijanie kompetencji komunikacyjnych użytkowników AAC poprzez czytanie uczestniczące.

Kompetencje psychospołeczne

Kompetencje psychospołeczne

Październik - emocja zaskoczenie, forma sztuki: film. Uczniowie SOSW im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku (szkoła I i II etap edukacyjny). Zapraszamy do obejrzenia

Bliżej siebie – Grupa Wsparcia dla rodziców

Innowacja pedagogiczna „Bliżej siebie – Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju”

Głównym celem realizacji innowacji pedagogicznej „Bliżej siebie – Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju” jest pomoc rodzicom/opiekunom w zakresie wymiany doświadczeń i sposobów opieki nad dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Innowacja pedagogiczna

Kompetencje psychospołeczne – moją drogą do poznania siebie i efektywnego współżycia w grupie rówieśniczej

Program zajęć „Kompetencje psychospołeczne – moją drogą do poznania siebie i efektywnego współżycia w grupie rówieśniczej" opracowany został z myślą o uczniach w okresie dorastania z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ze względu na deficyty rozwojowe w zakresie sfery emocjonalno-społecznej. Są to uczniowie mający trudności ze współżyciem w grupie, konfliktami rówieśniczymi, nie potrafiący rozwiązywać trudnych sytuacji, mających niską samoocenę.

W świecie Montessori

W świecie Montessori - szansa na równy, wszechstronny rozwój dziecka

Szansa na wszechstronny rozwój 

Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, wymaga od nauczyciela ciągłego poszukiwania metod pracy, które umożliwią wychowankom wszechstronny rozwój na miarę jego możliwości psychicznych, fizycznych, poznawczych i społecznych. Dlatego od września 2022 roku w przedszkolu wdrożona została innowacja pedagogiczna  „W świecie Montessori - szansa na równy, wszechstronny rozwój dziecka”. 

Muzyka, taniec, ruch – zajęcia edukacyjne

Muzyka, taniec, ruch – zajęcia edukacyjne z elementami choreoterapii i muzykoterapii

W roku szkolnym 2023/2024 kontynuujemy realizację innowacji pedagogicznej "Muzyka, taniec, ruch - zajęcia z wykorzystaniem elementów choreoterapii i muzykoterapii". Podczas zajęć uczniowie m.in.: poznają nowe piosenki, tańce i zabawy muzyczno-ruchowe, grają na instrumentach, uczą się wspólnej zabawy. Na zajęciach uczniowie mają możliwość odprężyć się, wyzwolić z napięć, wyrazić siebie, swój nastrój i emocje.

Uczę się być dorosłym i samodzielnym

Innowacją objęto uczniów wszystkich klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy, w ramach zajęć z przedmiotu przysposobienie do pracy. Zajęcia w każdej klasie odbywają się raz w tygodniu, w wymiarze 5 godzin. Podczas zajęć uczniowie realizują różnorodne treningi: kulinarny, gospodarczy i porządkowy, ekonomiczny, umiejętności spędzania czasu wolnego, umiejętności społecznych i interpersonalnych, z zakresu higieny osobistej.

Orientacja w schemacie ciała i przestrzeni z wykorzystaniem elementów metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Cele innowacji:

  • zaspokajanie potrzeby ruchu i zabawy
  • uzyskanie rozluźnienia, relaksu, rozładowania napięcia
  • poznanie własnego ciała i jego możliwości
  • zwiększenie poczucia siły i własnej wartości, zaufania do siebie, pewności siebie
  • uzyskanie akceptacji samego siebie.
Zielono mi zajęcia terapeutyczne

Zielono mi zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem elementów hortiterapii

Zajęcia skierowane są do uczniów zespołów edukacyjno-terapeutycznych na poziomie szkoły podstawowej z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy z umiarkowany i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.