Psycholog

Anna Persona-Adamczuk

godziny pracy

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

07:45 - 12:30

07:45 - 15:15

07:45 - 13:00

09:00 - 12:30

07:45 - 11:00

 

Opieką psychologiczną objęci są wszyscy uczniowie. Prowadzone są działania diagnostyczne, terapeutyczne, obejmujące sferę rozwoju poznawczego, emocjonalnego oraz społecznego. Dąży się do określenia u każdego ucznia potrzeb psychicznych i możliwości ich zaspokajania, mocnych stron, możliwości intelektualnych, mechanizmów psychologicznych leżących u podłoża występujących trudności.

Celem podstawowym prowadzonych oddziaływań jest konstruowanie sytuacji społecznych sprzyjających rozwojowi osobowości społecznej uczniów, a zarazem wyzwalających ich aktywność i potencjał intelektualny. Dążeniem nadrzędnym jest aby każdy z uczniów mógł postrzegać siebie samego jako osobę znaczącą.

Prowadzone są zaplanowane oddziaływania psychologiczne odpowiednie do indywidualnych potrzeb każdego ucznia:

 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne,
 • ogólnorozwojowy trening funkcji poznawczych stymulujący percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć, uwagę, logiczne myślenie,
 • psychoterapia zajęciowa – aktywizująca i uwalniająca od napięć, stwarzająca podstawy do nawiązania więzi uczuciowej z terapeutą,
 • tematyczne zabawy,
 • zabawy swobodne organizowane przez samego ucznia,
 • gry towarzyskie (dydaktyczne i psychologiczne), zaspokajające potrzebę interakcji, a zarazem rozumienia konieczności podporządkowania się regułom.

Formy pomocy:

 • porady i konsultacje,
 • terapia grupowa (socjoterapia, arteterapia),
 • terapia indywidualna,
 • zajęcia psychoedukacyjne,
 • elementy terapii rodzinnej.

Terapia indywidualna to zamierzony proces interakcji rozwijany między uczniem a terapeutą w celu rozwijania umiejętności komunikacji i uzyskiwania lepszego przystosowania społecznego, a także stymulacja możliwości rozwojowych. Praca terapeutyczna to specyficzna, emocjonalna i intelektualna relacja osoby dorosłej z dzieckiem, które traktowane podmiotowo znajduje warunki do rozwoju.

Trening interpersonalny (grupowy) polega na rozwijaniu tych właściwości psychicznych, które są niezbędne w podejmowaniu satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi.

Zajęcia psychoedukacyjne - ich celem jest uczenie się określonych umiejętności psychologicznych (komunikowania się, empatii, rozumienia i nazywania uczuć itp.).

Zajęcia z elementami socjoterapii polega na celowym stwarzaniu dzieciom warunków (doświadczeń społecznych w toku spotkań grupowych) umożliwiających zmianę sądów o rzeczywistości, naukę sposobów zachowań i odreagowanie emocjonalne. Zajęcia socjoterapeutyczne organizuje się dla uczniów z problemami emocjonalnymi, wykazujących trudności w funkcjonowaniu społecznym z powodu nieśmiałości, nadpobudliwości psychoruchowej, izolowania się, dla uczniów nieprzystosowanych społecznie oraz po przeżyciach traumatycznych.

Cele zajęć:

 • obniżenie napięcia lękowego i kształtowanie stabilności emocjonalnej
 • kształtowanie adekwatnej samooceny, rozwijanie poczucia własnej wartości ucznia oraz jego wiary w siebie
 • rozwijanie szerokiego zakresu umiejętności społecznych.

Zajęcia są prowadzone w oparciu o indywidualny program terapeutyczny. W trakcie zajęć wykorzystuje się metody umożliwiające redukcję napięć, oparte na współdziałaniu, czyli różnego rodzaju gry interaktywne, elementy arteterapii i muzykoterapii, rozmowy terapeutyczne.