Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze

W naszym ośrodku prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Korzystają z nich dzieci i młodzież w wieku 3-25 lat, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.

Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający wymagane kwalifikacje, opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć sprawuje pomoc nauczyciela. W szczególnych przypadkach możliwe jest również zorganizowanie zajęć w formie zajęć indywidualnych, prowadzonych w domu rodzinnym.

Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników. Wymiar zajęć wynosi 20 godzin tygodniowo – w przypadku zajęć zespołowych, 10 godzin tygodniowo – w przypadku zajęć indywidualnych.

Dla każdego uczestnika zajęć opracowuje się indywidualny program zajęć.