Działania SCWEW

W ramach działania SCWEW- realizowane są działania o zasięgu powiatowym i wojewódzkim a także lokalnym: konferencje, akcje informacyjne, seminaria, warsztaty, kampanie informacyjne, spotkania panelowe mające na celu promocję projektu, informowanie społeczności o istocie edukacji włączającej. Niektóre z działań skierowane są do studentów uczelni lubelskich, szczególnie tych, którzy odbywają praktyki studenckie w ośrodku w celu pogłębiania ich wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie inkluzji. Ważnym działaniem jest udział studentów w konferencjach oraz lekcjach otwartych zarówno w ośrodku jak i szkołach, które zaproszono do udziału w projekcie. Główny nacisk w tych działaniach to kształtowanie postaw i uczenie właściwego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami. Ważnym działaniem jest organizowanie imprez integracyjnych- których głównym celem jest praktyczne podejście do inkluzji szeroko pojętej. Zapraszani na te wydarzenia są przedstawiciele władz lokalnych i państwowych. Ważnym elementem działań inkluzyjnych jest dotarcie do ludzi starszych- tj. dziadków i babć dzieci ze specjalnymi potrzebami. Popularne podejście do relacji często nie pozwala pełniej zrozumieć potrzeb wnuków co łączy się z nieznajomością aspektów niepełnosprawności i zbyt wysokimi oczekiwaniami w stosunku do dzieci. Działania te mają przygotować dziecko i jego otoczenie do funkcjonowania w społeczeństwie włączającym. Ważnym działaniem jest prowadzenie dla chętnych rodziców akcji informacyjnych i spotkań z podmiotami działającymi w sferze opieki społecznej. Odbywają się konsultacje z różnymi specjalistami w przypadku trudności w zdiagnozowaniu pełnych trudności adaptacyjno- szkolnych dzieci. Utworzono wypożyczalnię specjalistycznego sprzętu dla różnych rodzajów niepełnosprawności.

Prowadzone są:

  • szkolenia dla rad pedagogicznych szkół objętych wsparciem
  • konsultacje ekspertów dla nauczycieli, rodziców, uczniów,
  • konsultacje indywidualne/ grupowe dla dyrektorów szkół ogólnodostępnych
  • konsultacje indywidualne dla nauczycieli i nauczycieli specjalistów
  • lekcje otwarte, zajęcia modelowe
  • superwizje i obserwacje wspierające