WOKRO w SOSW

WOKRO w SOSW

Zarządzeniem Starosty Świdnickiego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku po raz kolejny został wyznaczony jako jednostka pełniąca funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego (WOKRO) na terenie Powiatu Świdnickiego.

KORZYSTANIE Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ WOKRO JEST DOBROWOLNE I NIEODPŁATNE

Głównymi zadaniami ośrodka jest:

 • Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka oraz wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy oraz jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom.
 • Udzielanie dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.
 • Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzenie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole podstawowej na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju obejmują także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom (prawnym opiekunom), udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.

Dzięki programowi kompleksowego wsparcia „Za życiem” możemy zapewnić rodzinom dostęp do aktywnej i efektywnej pomocy ze strony Państwa w postaci terapii, dostosowanej do potrzeb dziecka, a rodzicom, fachową informację dotyczącą problemów rozwojowych oraz wsparcie działań, ukierunkowanych na uzyskanie przez dziecko samodzielności i prawidłowego rozwoju.

Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów przygotowanych do pracy z małymi dziećmi, w skład którego może wchodzić:

 • pedagog posiadający kwalifikacje adekwatne do niepełnosprawności dziecka (oligofrenopedagog, surdopedegog, tyflopedagog),
 • psycholog,
 • logopeda,
 • fizjoterapeuta,
 • inni specjaliści, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Terapia obejmuje:

 • Indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą / rehabilitantem
 • Integracja zmysłowo – ruchowa (terapia SI)
 • Indywidualne zajęcia z logopedą
 • Indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe
 • Indywidualne zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia hipoterapii
 • Komunikacja alternatywna
 • Terapia ręki
 • Trening Umiejętności Społecznych TUS.
 • Konsultacje dla rodziców i dzieci

Zajęcia wczesnego wspomagania w ramach WOKRO organizuje się w oparciu o procedury i na podstawie dokumentacji:

 • pisemnego podania rodzica/opiekuna prawnego, składanego do Dyrektora Ośrodka;
 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub zaświadczenia lekarskiego (w przypadku dzieci do 3 r.ż.)

Pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie zmniejsza skutki wynikające z niepełnosprawności i wyrównuje mikrodeficyty rozwojowe. Zapobiega pojawianiu się zaburzeń o charakterze wtórnym. Poszerza możliwości niepełnosprawnego dziecka i powoduje, że w przyszłości łatwiej będzie ono radzić sobie w szkole.

JEŚLI MASZ JAKIEKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE ROZWOJU SWOJEGO DZIECKA ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE I TERAPIE