Akredytacja Erasmus +

Nasz ośrodek otrzymał Akredytację Erasmusa (KA120) w ramach akcji KA1 „Mobilność edukacyjna” - Edukacja szkolna. Akredytacja określana jest mianem „biletu wstępu” do programu lub rodzajem stałego członkostwa w programie. W praktyce oznacza to odejście od corocznych konkursów wniosków oraz stabilne finansowanie na kilka kolejnych lat. Projekt ma charakter długoterminowy, a Akredytacja Erasmusa przyznawana jest na cały czas trwania programu.

Dzięki udziałowi w programie realizowane będą cele określone w Planie Erasmusa:

  1. Zwiększenie kompetencji kadry ośrodka w zakresie pracy z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce i zachowaniu poprzez udział w mobilności.
  2. Zwiększenie kompetencji porozumiewania się w języku angielskiego wśród pracowników placówki.
  3. Rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, tak aby zwiększyć możliwości korzystania z dostępnych narzędzi.
  4. Zwiększenie wśród uczniów motywacji do nauki języka angielskiego.
  5. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych poprzez podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur oraz krajów.

Zachęcamy do śledzenia naszych działań związanych z Akredytacją Erasmus + na blogu Erasmus SOSW Świdnik