Doradca zawodowy

Ewa Ścibior

Dyżur czwartek godz. 8-9

Doradca zawodowy udziela pomocy młodzieży w wyborze zawodu, kierunku kształcenia czy dalszego szkolenia. Uwzględnia przy tym zarówno możliwości psychofizyczne, sytuację życiową jak i potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego. Doradca zawodowy w klasach młodszych wspiera wychowawców, nauczycieli w przekazaniu uczniom informacji o różnych zawodach, poznaniu i rozwijaniu swoich zainteresowań.

Zadania doradcy zawodowego :

 • Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, przygotowanie uczniów kl. VII i VIII do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia (10h).
 • Koordynowanie programu doradztwa zawodowego w szkole przygotowanego wraz z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem, wszystkimi nauczycielami.
 • Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 • Wspieranie wychowawców, nauczycieli w przekazywaniu uczniom informacji o różnych zawodach.

Cele szkolnego doradztwa zawodowego:

 • Zapoznanie uczniów z wymaganiami w poszczególnych zawodach.
 • Uświadomienie uczniom ich uzdolnień, zainteresowań, predyspozycji zawodowych.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych młodzieży.
 • Zapoznanie uczniów z systemem szkolnictwa w Polsce.
 • Zapoznanie uczniów z lokalnym rynkiem pracy.
 • Wyposażenie uczniów w umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych.
 • Wspieranie rodziców uczniów w wyborze dalszej drogi kształcenia ich dzieci.