Rozpoczęcie funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej SCWEW

Od 1 lipca 2021 roku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. H. Sienkiewicza w Świdniku rozpoczęło funkcjonowanie Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej SCWEW i było to jedno z 23, które powstały w Polsce.

SCWEW to nowo tworzona instytucja, powstająca na bazie szkół i placówek specjalnych, której celem jest wspieranie szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i podnoszenie jakości edukacji włączającej.

SCWEW przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Świdniku objął swoim działaniem 8placówek, w których od września 2021 rozpoczęto realizowanie projektu.

Wśród różnorodnych działań projektowych wyróżnić można: uruchomienie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych; konsultacje lidera dla dyrektorów, nauczycieli; szkolenia, i warsztaty; grupę wsparcia dla nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne; konsultacje dla rodziców i dzieci w zakresie wsparcia specjalistycznego prowadzone przez specjalistów i kadrę SCWEW; lekcje otwarte, superwizje koleżeńskie oraz eksperckie; konsultacje eksperckie w trudnościach zgłaszanych przez pracowników placówek objętych wsparciem; działania doradczo – szkoleniowe.

W tym roku podsumowaniem pracy, a jednocześnie przestrzenią do spotkań z władzami organów prowadzących szkoły, przedstawicielami Kuratorium Oświaty, przedstawicielami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz kuratorami sądowymi i środowiskiem lokalnym była zorganizowana Kampania Społeczna pod nazwą „Włączanie łączy, nie dzieli”. Uroczystość ta odbyła się 30 maja 2022r., w Szkole Podstawowej im 100 – lecia Niepodległości w Kalinówce, do której zaprosił nas gospodarz tego miejsca – Pani Dyrektor Małgorzata Guellard.

Celem kampanii było doprowadzenie do wzrostu wiedzy dotyczącej realizowanego przedsięwzięcia, wdrożenie i upowszechnienie idei edukacji włączającej oraz budowanie dla niej przyjaznego środowiska.

Podczas spotkania zaproszeni goście, rodzice oraz uczniowie mieli okazję wysłuchać dwóch wykładów wygłoszonych przez Pana prof. Janusza Kockiego oraz Panią dr Annę Prokopiak, zapoznać się z działaniami podejmowanymi w ramach projektu w poszczególnych placówkach oraz uczestniczyć w panelu dyskusyjnym, podczas którego poruszono nurtujące kwestie dotyczące edukacji włączającej.

Podczas rozmów na sali, ale także w kuluarach poruszono najważniejsze zagadnienia edukacji włączającej, która stanowi sposób organizacji edukacji uwzględniający różnorodność uczniów wynikającą z niepełnosprawności. U założeń systemu leży odejście od postrzegania niepełnosprawności jako problemu, bariery. Podjęcie działań w kierunku umożliwienia uczniowi dotkniętemu niepełnosprawnością funkcjonowanie w szkole masowej w sposób możliwie najbardziej dopasowany do jego potrzeb.

Wykładom towarzyszyły także stoiska wystawiennicze szkół realizujących projekt, a najmłodsi uczestnicy mogli skorzystać z animacji i zabaw zorganizowanych dla nich na sali gimnastycznej.

Kampania pozostanie na długo w naszej pamięci, bo dała miejsce i możliwość na spotkanie i rozmowę. Poszerzyła świadomość osób ze społeczności lokalnej odnośnie zróżnicowanych potrzeb członków tej społeczności. Przybliżyła aspekty związane z budowaniem edukacji włączającej i włączającego środowiska lokalnego.

Marzena Szymecka