Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus"

Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus"

Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest na podstawie umowy pomiędzy PFRON w Lublinie a Powiatem Świdnickim w Świdniku.

Realizacja programu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Świdniku:

 • 1 edycja - rok szkolny 2019/2020
  kwota środków PFRON do wykorzystania na realizację programu – 275 000 zł,
 • 2 edycja - rok szkolny 2020/2021
  kwota środków PFRON do wykorzystania na realizację programu -192 500 zł,
 • 3 edycja - rok szkolny 2021/2022
  kwota środków PFRON do wykorzystania na realizację programu 210 00 zł,
 • 4 edycja – rok szkolny 2022/2023
  kwota środków PFRON do wykorzystania na realizację programu 240 000 zł.
 • 5 edycja – rok szkolny 2023/2024
  kwota środków PFRON do wykorzystania na realizację programu 396 000 zł.

Celem pilotażu jest zapewnienie absolwentom ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. Cele te beneficjenci programu realizują poprzez różne rodzaje terapii zajęciowej (zajęcia kulinarne, komputerowe, ogrodniczo – porządkowe, rękodzielnicze), przygotowujące do podjęcia w przyszłości pracy w WTZ. Realizowane w ramach zajęć prace kształtują charaktery uczestników, wpływają na pozytywną motywację do działania i są dostosowane do indywidualnych predyspozycji uczestników.

Beneficjentami programu są absolwenci naszego oraz innych ośrodków dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności.