Wspólpracujemy

Żadna szkoła, a przede wszystkim szkoła specjalna, nie może funkcjonować w oderwaniu od środowiska lokalnego. Ośrodek  Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku współpracuje z wieloma instytucjami. Głównym celem jest jak najpełniejsze włączenie naszych wychowanków w życie społeczne, uwrażliwienie innych na specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych, ale także ukazanie, że osoby te przy odpowiednim wsparciu mogą (na miarę własnych możliwości) funkcjonować także poza murami szkoły i własnych domów.

Od wielu lat współpracujemy z:

 • Starostwem Powiatowym w Świdniku
 • Urzędem Miasta w Świdniku
 • Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
 • Nadleśnictwem w Świdniku
 • PCPR w Świdniku
 • Miejskim Centrum Profilaktyki
 • Powiatową Komendą Policji w Świdniku
 • Strażą Miejską w Świdniku
 • Ośrodkami Pomocy Społecznej
 • ZO LOP
 • Uczelniami lubelskimi – UMCS, KUL, Politechnika Lubelska
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Świdniku
 • Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia Stacja Świdnik II
 • Miejskim Ośrodkiem Kultury w Świdniku
 • Miejsko – Powiatową Biblioteką Publiczną w Świdniku
 • Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej
 • Szkołami z miasta Świdnika i Powiatu Świdnickiego
 • Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Świdniku
 • Warsztatami Terapii Zajęciowej w Świdniku
 • Fundacjami „Pajacyk” i „Maciuś”
 • Stowarzyszeniem „Modrzew”
 • AVIA Świdnik
 • Krajowym Związkiem Żołnierzy AK koło w Świdniku
 • Parafią NMP Matki Kościoła w Świdniku
 • Kościołem Ewangelicznych Chrześcijan w Lublinie
 • Lubelskim Hospicjum „Małego Księcia” i innymi

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook