Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

  • Warunkiem uczestniczenia w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju jest dostarczenie opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
  • Wczesne wspomaganie jest przeznaczone dla dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju. Dotyczy to zarówno całościowych zaburzeń rozwoju (zaburzenia ze spektrum autyzmu), jak i zaburzeń poszczególnych jego sfer (funkcji intelektualnych, komunikowania się, sfery ruchowej, emocjonalnej, społecznej, funkcjonowania zmysłów itp.), spowodowanych różnorodnymi czynnikami.
  • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
  • Zajęcia organizowane są od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole, czyli od wieku niemowlęcego do 7 roku życia (w przypadku odroczenia od obowiązku szkolnego do 8 lub 9 roku życia). Oddziaływania wczesnego wspomagania rozwoju powinny rozpocząć się w jak najkrótszym czasie od momentu uzyskania przez rodziców informacji o nieprawidłowościach w rozwoju dziecka.
  • Dzieci uczęszczające do żłobka lub przedszkola również mogą korzystać z wczesnego wspomagania rozwoju.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Świdniku od września 2011 roku. Wtedy został powołany Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w skład którego wchodzą:

  • pedagodzy, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka (oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy)
  • psycholog,
  • logopeda,
  • fizjoterapeuta.

Realizując wczesne wspomaganie rozwoju stosujemy: terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną, terapię logopedyczną, usprawnianie ruchowe, terapię SI, terapię ręki.

Każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku ma zapewnione 2 godziny zajęć w tygodniu. Metody i treści zajęć dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka. Zespół specjalistów sporządza dla każdego dziecka wielowymiarową diagnozę funkcjonalną i w oparciu o nią Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Skuteczna pomoc dziecku nie jest możliwa bez zaangażowania rodziców. Rodzic jest najważniejszym terapeutą dziecka. Ściśle współpracujemy z rodzicami dzieci. Udzielamy informacji, wskazówek do pracy z dzieckiem, wsparcia. Informujemy o konferencjach, wykładach, warsztatach, konsultacjach ze specjalistami (neurologiem, psychiatrą, genetykiem i in.), odbywających się w Ośrodku i poza nim. W miarę potrzeb dokonujemy oceny rozwoju i wydajemy opinie pedagogiczne i psychologiczne. Wydajemy opinie uzasadniające potrzebę i zasadność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Oferujemy pomoc w kontaktach z instytucjami. Zapraszamy do uczestniczenia w spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców. Jeśli zauważyliście Państwo jakiekolwiek niepokojące objawy i obawiacie się, że rozwój dziecka nie przebiega prawidłowo – koniecznie i niezwłocznie poinformujcie o tym lekarza, poproście o opinię na temat stanu zdrowia dziecka i zgłoście się do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tam uzyskacie pomoc, diagnozę i jeśli stwierdzone będą nieprawidłowości w rozwoju – opinię w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wcześnie podjęta interwencja przynosi najlepsze efekty. Na wczesne wspomaganie rozwoju nigdy nie jest za wcześnie!

BHP w czasie koronawirusa

Dziennik UONET++

Bezpieczne Wakacje 2020

Kochani, zakończenie roku szkolnego 2019/20 zbliża się wielkimi krokami a co za tym idzie lada moment zaczynacie wakacje. Prosimy Was o aktywny, bezpieczny odpoczynek w tym czasie, ponieważ wiemy, że ten rok był dla Was wyjątkowo trudny. Poniżej wstawiamy prezentację, w której zawarłyśmy kilka wskazówek, jak bezpiecznie spędzić ten czas. Prosimy Was o zapoznanie się z nią.

Link do prezentacji: Bezpieczne Wakacje.pptx  

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook