Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

  • Warunkiem uczestniczenia w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju jest dostarczenie opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
  • Wczesne wspomaganie jest przeznaczone dla dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju. Dotyczy to zarówno całościowych zaburzeń rozwoju (zaburzenia ze spektrum autyzmu), jak i zaburzeń poszczególnych jego sfer (funkcji intelektualnych, komunikowania się, sfery ruchowej, emocjonalnej, społecznej, funkcjonowania zmysłów itp.), spowodowanych różnorodnymi czynnikami.
  • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
  • Zajęcia organizowane są od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole, czyli od wieku niemowlęcego do 7 roku życia (w przypadku odroczenia od obowiązku szkolnego do 8 lub 9 roku życia). Oddziaływania wczesnego wspomagania rozwoju powinny rozpocząć się w jak najkrótszym czasie od momentu uzyskania przez rodziców informacji o nieprawidłowościach w rozwoju dziecka.
  • Dzieci uczęszczające do żłobka lub przedszkola również mogą korzystać z wczesnego wspomagania rozwoju.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Świdniku od września 2011 roku. Wtedy został powołany Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w skład którego wchodzą:

  • pedagodzy, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka (oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy)
  • psycholog,
  • logopeda,
  • fizjoterapeuta.

Realizując wczesne wspomaganie rozwoju stosujemy: terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną, terapię logopedyczną, usprawnianie ruchowe, terapię SI, terapię ręki.

Każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku ma zapewnione 2 godziny zajęć w tygodniu. Metody i treści zajęć dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka. Zespół specjalistów sporządza dla każdego dziecka wielowymiarową diagnozę funkcjonalną i w oparciu o nią Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Skuteczna pomoc dziecku nie jest możliwa bez zaangażowania rodziców. Rodzic jest najważniejszym terapeutą dziecka. Ściśle współpracujemy z rodzicami dzieci. Udzielamy informacji, wskazówek do pracy z dzieckiem, wsparcia. Informujemy o konferencjach, wykładach, warsztatach, konsultacjach ze specjalistami (neurologiem, psychiatrą, genetykiem i in.), odbywających się w Ośrodku i poza nim. W miarę potrzeb dokonujemy oceny rozwoju i wydajemy opinie pedagogiczne i psychologiczne. Wydajemy opinie uzasadniające potrzebę i zasadność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Oferujemy pomoc w kontaktach z instytucjami. Zapraszamy do uczestniczenia w spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców. Jeśli zauważyliście Państwo jakiekolwiek niepokojące objawy i obawiacie się, że rozwój dziecka nie przebiega prawidłowo – koniecznie i niezwłocznie poinformujcie o tym lekarza, poproście o opinię na temat stanu zdrowia dziecka i zgłoście się do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tam uzyskacie pomoc, diagnozę i jeśli stwierdzone będą nieprawidłowości w rozwoju – opinię w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wcześnie podjęta interwencja przynosi najlepsze efekty. Na wczesne wspomaganie rozwoju nigdy nie jest za wcześnie!

Konferencja SCWEW

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook