Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

  • Warunkiem uczestniczenia w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju jest dostarczenie opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
  • Wczesne wspomaganie jest przeznaczone dla dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju. Dotyczy to zarówno całościowych zaburzeń rozwoju (zaburzenia ze spektrum autyzmu), jak i zaburzeń poszczególnych jego sfer (funkcji intelektualnych, komunikowania się, sfery ruchowej, emocjonalnej, społecznej, funkcjonowania zmysłów itp.), spowodowanych różnorodnymi czynnikami.
  • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
  • Zajęcia organizowane są od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole, czyli od wieku niemowlęcego do 7 roku życia (w przypadku odroczenia od obowiązku szkolnego do 8 lub 9 roku życia). Oddziaływania wczesnego wspomagania rozwoju powinny rozpocząć się w jak najkrótszym czasie od momentu uzyskania przez rodziców informacji o nieprawidłowościach w rozwoju dziecka.
  • Dzieci uczęszczające do żłobka lub przedszkola również mogą korzystać z wczesnego wspomagania rozwoju.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Świdniku od września 2011 roku. Wtedy został powołany Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w skład którego wchodzą:

  • pedagodzy, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka (oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy)
  • psycholog,
  • logopeda,
  • fizjoterapeuta.

Realizując wczesne wspomaganie rozwoju stosujemy: terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną, terapię logopedyczną, usprawnianie ruchowe, terapię SI, terapię ręki.

Każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku ma zapewnione 2 godziny zajęć w tygodniu. Metody i treści zajęć dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka. Zespół specjalistów sporządza dla każdego dziecka wielowymiarową diagnozę funkcjonalną i w oparciu o nią Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Skuteczna pomoc dziecku nie jest możliwa bez zaangażowania rodziców. Rodzic jest najważniejszym terapeutą dziecka. Ściśle współpracujemy z rodzicami dzieci. Udzielamy informacji, wskazówek do pracy z dzieckiem, wsparcia. Informujemy o konferencjach, wykładach, warsztatach, konsultacjach ze specjalistami (neurologiem, psychiatrą, genetykiem i in.), odbywających się w Ośrodku i poza nim. W miarę potrzeb dokonujemy oceny rozwoju i wydajemy opinie pedagogiczne i psychologiczne. Wydajemy opinie uzasadniające potrzebę i zasadność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Oferujemy pomoc w kontaktach z instytucjami. Zapraszamy do uczestniczenia w spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców. Jeśli zauważyliście Państwo jakiekolwiek niepokojące objawy i obawiacie się, że rozwój dziecka nie przebiega prawidłowo – koniecznie i niezwłocznie poinformujcie o tym lekarza, poproście o opinię na temat stanu zdrowia dziecka i zgłoście się do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tam uzyskacie pomoc, diagnozę i jeśli stwierdzone będą nieprawidłowości w rozwoju – opinię w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wcześnie podjęta interwencja przynosi najlepsze efekty. Na wczesne wspomaganie rozwoju nigdy nie jest za wcześnie!

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook