Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.
Oddziaływania te mają na celu:
– korygowanie zaburzeń mowy
– usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
– wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej
– wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego
– stwarzanie możliwości porozumiewania się uczniom, którzy nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna)
Metody stosowane w ramach terapii logopedycznej:
– logopedyczne (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe)
– masaż logopedyczny
– elementy symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania J. Cieszyńskej
– program językowych ćwiczeń słuchowych Słucham i uczę się mówić E. Wianeckiej,
J. Cieszyńskiej
– komunikacja alternatywna i wspomagająca (PCS, LetMeTalk)
Podczas terapii wykorzystywane są profesjonalne programy multimedialne:
Logopedia – program wspierający terapię najczęściej występujących zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Eduterapeutica Logopedia – program terapeutyczny do pracy z dziećmi wykazującymi zaburzenia rozwoju mowy,
Mówiące obrazki – logopedyczne gry i zabawy, które kształcą umiejętność rozróżniania dźwięków,
Logo gry – program pozwalający ćwiczyć rytmikę mowy, modulację głosu i intonację oraz wydłużanie fazy wydechowej,
Zabawy słowem cz. 1 i cz. 2 – program wspierający podnoszenie sprawności językowej oraz pomoc dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy,
Obrazkowy słownik tematyczny – aplikacja dająca możliwość posługiwania się słowem i rozwijania zdolności komunikacyjnych dziecka,
Wspomaganie rozwoju – seria programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka,
Inne programy multimedialne – uatrakcyjniające żmudną naukę mowy, zachęcające dziecko do wokalizacji, pobudzające do mówienia.

Działania Logopedy w SOSW:
– Chcę być reporterem czyli ćwiczenia prawidłowej wymowy
– Co słychać czyli językowe ćwiczenia słuchowe Słucham i uczę się mówić
– Ja też chcę mówić czyli wprowadzanie symboli komunikacji alternatywnej i wspomagającej u uczniów nie posługujących się mowa werbalną
– Jak to powiedzieć czyli ćwiczenia artykulacyjne
– Kocham czytać czyli nauka czytania metodą sekwencyjno- symultaniczną
– Radość dmuchania czyli ćwiczenia oddechowe
– Technika w komunikacji
– W kolorowym świecie
– Zajęcia otwarte
– Seminarium logopedów
– Hymn narodowy z symbolami Boardmaker
– Wywiad z Ewą Otrębską nauczycielem-logopedą w programie Anny Gmiterek – Zabłockiej Twój problem – Moja Sprawa.

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook