Szkoła Przysposabiająca do Pracy

                   Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla absolwentów gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną. Kształcenie odbywa się w cyklu 3- letnim z możliwością wydłużenia o 1 rok nauki w szkole. Nauka opiera się na indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych (IPET) opracowywanych dla każdego ucznia. Kształcenie uczniów jest dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Głównym celem kształcenia uczniów jest przygotowanie młodzieży do pełnienia ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia.

W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się:

  • zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie osobiste i społecznie, wychowanie fizyczne, przysposobienie do pracy, religia
  • zajęcia rewalidacyjne
  • zajęcia sportowe
  • zajęcia kształtujące kreatywność

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY

                     Nauczanie przysposobienia do pracy ma na celu przygotowanie ucznia (zgodnie z jego możliwościami) do podejmowania pracy, w szczególności w następujących dziedzinach/modułach: gospodarstwo i zajęcia kulinarne, prace porządkowe, prace ogrodnicze, prace rękodzielnicze. W 2015 r. nasza szkoła nawiązała współpracę z Centrum Ogrodniczym w Wierzchowiskach Drugich. Nasi uczniowie raz w tygodniu wyjeżdżają tam na zajęcia warsztatowe z zakresu ogrodnictwa. W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęliśmy również współpracę z hotelem Avion w Świdniku, w którym młodzież co tydzień odbywa warsztaty z zakresu prac porządkowych.

  1. GOSPODARSTWO DOMOWE I ZAJĘCIA KULINARIA

  1. PRACE PORZĄDKOWE
  1. PRACE OGRODNICZE
       
  2. PRACE RĘKODZIELNICZE

        

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

                 Na zajęciach funkcjonowania osobistego i społecznego uczniowie doskonalą wiadomości zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych w zakresie czytania, pisania, elementarnych pojęć matematycznych, podstawowej wiedzy z zakresu środowiska społeczno-przyrodniczego. Uczniowie przygotowywani są do maksymalnej zaradności i niezależności na miarę ich indywidualnych możliwości. Doskonalą umiejętności niezbędne w życiu codziennym  tj.: komunikowanie się, samoobsługa, dbanie o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Uczą się robić zakupy, organizować codzienne  czynności w gospodarstwie domowym. Kształtują umiejętności związane z poszukiwaniem pracy. Uczniowie są przygotowywani do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, do pełnienia ról społecznych oraz załatwiania różnych spraw osobistych w urzędach i innych instytucjach.

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook