Świetlica

Świetlica szkolna jest poza lekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności Ośrodka. Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania prac domowych.

Zajęcia prowadzone są według opracowanego planu pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny. Ze świetlicy korzystają uczniowie, dojeżdżających autobusami z Trawnik, Mełgwi , Piask oraz dzieci mieszkające w internacie i Świdniku.

Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Ważny zatem jest dobór odpowiednich treści zajęć i metod ich prowadzenia. Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci – rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie, uroczystościach szkolnych i kalendarzowych. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Uwzględniana jest tematyka nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych oraz mówiąca o zmianach zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, o ochronie środowiska naturalnego,    o złych skutkach nałogów, o  higienie życia codziennego i higienie umysłowej. Zabawa jest, obok nauki, podstawową formą aktywności uczniów.  Dlatego  uczestnicy zajęć w świetlicy mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staramy się kształtować, rozmawiając z nimi  o ciekawych sposobach spędzania czasu , proponując różnorodne zabawy i gry. Dbamy o wyzwolenie jak największej aktywności poznawczej i twórczej. Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają  wiadomości i doświadczenia uczniów, kształtują umiejętności, angażują emocjonalnie, dają okazję do oceniania  i wartościowania. Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, uczą logicznego  myślenia, wypowiadania się, ćwiczą pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną. Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną uczniów. Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiają poznawanie i rozwój zainteresowań uczniów. Kształtują umiejętność współżycia i współdziałania w grupie.

W  NASZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA
* rozwijające umiejętności manualne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie,  sklejanie, szycie, malowanie mydłem, origami i inne),
* rozbudzające  zainteresowania  czytelnicze (czytanie prasy, wierszy, własne próby literackie, konkursy, wyjścia do biblioteki, spotkania czytelnicze,inscenizacje) wzbogacające posiadane  wiadomości, zaspakajanie ciekawości świata ( czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne  i edukacyjne),
* kształtujące umiejętności : wypowiadania się na zadany i dowolny temat  (rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu – „dokończ zdanie”, „nazwa  na daną literę” i inne),
* kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),
*ćwiczące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki (programy artystyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne),
* wzbogacające ekspresję twórczą (, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, programy artystyczne, zajęcia muzyczne),
·        kształtujące ekspresję ruchową (zabawy taneczne, dyskoteki),
·        zwiększające sprawność fizyczną ( gry i zabawy zręcznościowe),
·        relaksujące ( relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów,
wycieczki, zajęcia z cyklu arte-terapia ).
Celem działalności świetlicy szkolnej jest:
-Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej,
udzielanie, uczniom słabszym pomocy w nauce,
-zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej,
-zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji,
-organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą
sobie z -opanowaniem materiału programowego,
-wyrabiania nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego
zdobywania wiedzy i umiejętności,
-ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez
organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie
-wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z
rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji
różnorodnych zadań
-organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie
nawyków kultury życia codziennego,
-kształtowanie nawyków higieny i czystości,
-organizowanie warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz
upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,
-organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności
organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój
fizyczny uczniów,
-rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej
współpracy z wychowawcami klas

-rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, teatralnych itp.

Metody i formy pracy opiekuńczo- wychowawczej w świetlicy
Zadania powyższe realizować można za pomocą różnych metod i form.
1. Metody zajęć praktycznych, stosowane we wszystkich formach pracy świetlicowej, mające różnorodny charakter i zależne od wysuniętych celów np.:
– techniki plastyczne, sprzyjające rozwojowi wrażliwości estetycznej
– zabawy i gry dydaktyczne, gry świetlicowe, konkursy i zgaduj – zgadule pomagające kształtować zdolności umysłowe dziecka
– imprezy i uroczystości oraz działalność społecznie użyteczna kształtujące uczucia patriotyczne
– ćwiczenia, sporty i wycieczki rozwijają sprawność
2. Metody oglądowe, wykorzystywane często do pogłębienia i utrwalenia wiadomości. Wychowawca stosuje tu pokaz przedmiotów, fotografii, map, tablic.
3. Metody słowne, do których zalicza się: pogadankę, opowiadanie baśni, bajek, przygód, wrażeń.

Do podstawowych form pracy wychowawczej w świetlicy należą: zabawy, prace dowolne dzieci, czynności samoobsługowe i prace użyteczne, zajęcia zaplanowane przez wychowawcę.

KONFERENCJA

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook