Psychoprofilaktyka

Zajęcia profilaktyczne w SOSW w Świdniku obejmują:

  • ochronę ucznia przed podejmowaniem przez niego zachowań ryzykownych
  • wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu

W roku szkolnym 2014/2015 realizowany jest: AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH „LUBIĘ SIEBIE”. Autorami programu są Magdalena Kusiak oraz Barbara Chmielewska. Program realizowany jest w Internacie podczas zajęć oraz na godzinach wychowawczych w klasie I-III gimn. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Program zajęć socjoterapeutycznych „Lubię siebie” powstał na skutek codziennych kontaktów z młodzieżą naszego Ośrodka, wielu rozmów o ich trudnościach, problemach, zmaganiach się z nimi, o tym jak widzą siebie, co o sobie myślą. Rozmów o sprawach takich jak: brak wiary we własne siły, poczucie osamotnienia, niskie poczucie własnej wartości.

Celem programu jest:

  • wzmacnianie poczucia własnej wartości
  • rozwijanie świadomości o posiadanych zasobach, mocnych stronach
  • rozwijanie samooceny
  • zwiększenia akceptacji siebie
  • rozwijanie umiejętności poszukiwania wsparcia w otoczeniu i korzystania z niego

Działania profilaktyczne mają strategie edukacyjne, których celem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności społecznych, strategie alternatyw, których celem jest pomoc poprzez stwarzanie uczniom możliwości zaangażowania się w działalność pozytywną, strategie interwencyjne adresowane do uczniów z grupy podwyższonego ryzyka.

Programu „Lubię siebie” jest realizowany w ramach profilaktyki pierwszorzędowej. Działania z zakresu profilaktyki drugorzędowej podejmuje i prowadzi w naszym Ośrodku psycholog szkolny.

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook