Projekty unijne

Projekt „Krok ku samodzielności”

                   Projekt „Krok ku samodzielności”- umowa (Nr 691.POKL.09.01.02-06-220/11-00 z dnia 31 sierpnia 2011 r.) w okresie od 01września 2011r. do 31 sierpnia 2012r. Projekt finansowany i był w całości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych       i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

 

 

W ramach projektu realizowane były:

  • Zajęcia specjalistyczne: Zajęcia polisensoryczne, Zajęcia z komunikacji alternatywnej, Zajęcia z dogoterapii, zajęci z arteterapii
  • Zajęcia wyrównawczo – rozwijające: Zajęcia wyrównawcze, Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
  • Zajęcia rozwijające – zajęcia grupowe: Zajęcia rehabilitacyjno – rekreacyjne, Zajęcia sportowe, Zajęcia komputerowe, Zajęcia z języka angielskiego
  • Grupowe doradztwo zawodowe
  • Zajęcia z przedsiębiorczości
  • Wycieczka do szkół przysposabiających do pracy
  • Warsztaty terapii zajęciowej

Projekt „Wędrówka przez cztery pory roku”

Projekt „Wędrówka przez cztery pory roku”- numer i nazwa działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Numer i nazwa poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt skierowany był do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.
W ramach projektu prowadzono zajęcia specjalistyczne:

  • specjalistyczne zajęcia ruchowe prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego,
  • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością umysłową z zaburzeniami w komunikacji werbalnej, specjalistyczne.

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook