Mówię, więc jestem

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym od bieżącego roku szkolnego wprowadzona została innowacja pedagogiczna pod nazwą: „Mówię, więc jestem – komunikacja bez barier”. Powstała z myślą o uczniach, którzy z różnych przyczyn, nie są zdolni do pełnej komunikacji z użyciem mowy — uczniach niemówiących oraz tych, których mowa nie spełnia wszystkich funkcji komunikacyjnych. Innowacja objęła w bieżącym roku pięciu uczniów IV zespołu edukacyjno-terapeutycznego. W swoim założeniu program skupiał się na kształtowaniu umiejętności porozumiewania się wykorzystując smartfon i bezpłatną aplikację „LetMeTalk”. Podczas zajęć z zakresu rozwijania komunikacji uczniowie z pomocą nauczyciela tworzyli za pomocą aplikacji tablice tematyczne związane z aktywnością najbliższą uczniom. Dzięki tym tablicom podejmowali takie aktywności, jak:
– witanie się z nauczycielem, kolegami
– określanie czasu i pogody na kalendarzu
– opowiadali o swojej rodzinie, nauczycielach i kolegach
– wypowiadali się na temat swoich zajęć w domu i w szkole
– określali swoje samopoczucie (zadawali sobie nawzajem pytania o samopoczucie i
odpowiadali na nie)
– opowiadali o ciekawych wydarzeniach, w których uczestniczyli (wyjazd na wycieczkę, do
teatru, do kina).

Uczniowie mogli również samodzielnie dokonywać wyboru aktywności podczas zajęć szkolnych, a także wyboru ubrania, jedzenia i aktywności w swoim domu rodzinnym. W ramach innowacji przeprowadziłam dwa szkolenia z obsługi smartfonu z aplikacją dla rodziców dzieci oraz dla nauczycieli uczących w zespole, zajęcia otwarte dla nauczycieli stażystów, a także zajęcia pokazowe, w których uczestniczył pan wicestarosta Waldemar Białowąs.

Wymiernym efektem korzystania z komunikatora z aplikacją LetMeTalk było włączenie moich uczniów do recytacji wierszy patriotycznych podczas uroczystości zorganizowanej z okazji Święta Niepodległości oraz 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Ponadto na podsumowanie naszej wspólnej z dziećmi pracy, wybraliśmy się do restauracji McDonald `s. Uczniowie wcześniej przygotowali tablice potrzebne do porozumiewania się z personelem restauracji, przećwiczyliśmy składanie zamówienia, pytanie o jego koszt i odpowiedzi na zadawane przez personel pytania. Młodzież doskonale poradziła sobie z zadaniem i miała z tego powodu ogromną satysfakcję.

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook