Internat

            Internat w SOS – W im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku prowadzi działalność opiekuńczą, wychowawczą i rewalidacyjną. Przeznaczony jest dla uczniów z wieloraką niepełnosprawnością intelektualną mieszkających poza miastem Świdnik.

Pobyt w Internacie umożliwia dzieciom nawiązanie prawidłowych i trwałych relacji z rówieśnikami, uczy samodzielności, akceptacji i współdziałania w grupie, wdraża do prawidłowego dbania o higienę osobistą, oraz radzenia sobie w codziennych sytuacjach życiowych.W Internacie funkcjonują dwie grupy wychowawcze, w których całodobową opiekę sprawują wychowawcy poszczególnych grup, wspomagani przez fachową pomoc psychologiczno – pedagogiczną, logopedyczną i medyczną (pielęgniarka). Celem działalności wychowawczo – opiekuńczo – rewalidacyjnej Internatu jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego (w miarę ich możliwości) funkcjonowania w społeczeństwie. Dlatego podejmowane działania dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Podczas pobytu w Internacie dzieci uczestniczą w zajęciach plastycznych, kulinarnych, sportowych, czytelniczych, profilaktycznych, przygotowują prace na konkursy plastyczne i kiermasze świąteczne.Ponadto organizujemy różnego rodzaju zajęcia dodatkowe tj: wyjazdy na basen, wyjścia do kina, na wystawy, wycieczki, warsztaty plastyczne. Czynny wypoczynek umożliwia rozwój indywidualnych zainteresowań i uzdolnień, poznanie otaczającego świata, doskonali umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Do dyspozycji wychowanków jest: mini sala gimnastyczna, stół do tenisa stołowego, siłownia, sala komputerowa, pracownia gospodarstwa domowego z pełnym wyposażeniem, AGD ,biblioteka. Szczegółowe zasady funkcjonowania Internatu zawarte są w regulaminie Internatu.

Wychowawcy Internatu: Michniewicz Beata,  Krupa Elżbieta, Sochaj Ewa, Kusiak Magdalena, Usidus Piotr,  Baracz  Magdalena, Zielińska Anna, Maluchnik Małgorzata

                     

 

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook