Internat

Internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku prowadzi działalność opiekuńczą, wychowawczą i rewalidacyjną. Przeznaczony jest dla uczniów z wieloraką niepełnosprawnością intelektualną mieszkających poza miastem Świdnik.

Pobyt w Internacie umożliwia dzieciom nawiązanie prawidłowych i trwałych relacji z rówieśnikami, uczy samodzielności, akceptacji i współdziałania w grupie, wdraża do prawidłowego dbania o higienę osobistą, oraz radzenia sobie w codziennych sytuacjach życiowych.W Internacie funkcjonują dwie grupy wychowawcze, w których całodobową opiekę sprawują wychowawcy poszczególnych grup, wspomagani przez fachową pomoc psychologiczno – pedagogiczną, logopedyczną i medyczną (pielęgniarka). Celem działalności wychowawczo – opiekuńczo – rewalidacyjnej Internatu jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego (w miarę ich możliwości) funkcjonowania w społeczeństwie. Dlatego podejmowane działania dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Podczas pobytu w Internacie dzieci uczestniczą w zajęciach plastycznych, kulinarnych, sportowych, czytelniczych, profilaktycznych, przygotowują prace na konkursy plastyczne i kiermasze świąteczne.Ponadto organizujemy różnego rodzaju zajęcia dodatkowe tj: wyjazdy na basen, wyjścia do kina, na wystawy, wycieczki, warsztaty plastyczne. Czynny wypoczynek umożliwia rozwój indywidualnych zainteresowań i uzdolnień, poznanie otaczającego świata, doskonali umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Do dyspozycji wychowanków jest: mini sala gimnastyczna, stół do tenisa stołowego, siłownia, sala komputerowa, pracownia gospodarstwa domowego z pełnym wyposażeniem, AGD ,biblioteka. Szczegółowe zasady funkcjonowania Internatu zawarte są w regulaminie Internatu.

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook