Integracja Sensoryczna

Terapia Integracji Sensorycznej (SI) jest metodą wspomagającą rozwój dziecka. Opiera się na zabawie i ruchu z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego, co ma dostarczyć odpowiedniej ilości bodźców sensorycznych. Bodźce odbierane są przez układy zmysłów: przedsionkowy, dotykowy, propriocepcji. Poprzez zabawę i wielokrotne powtarzanie ćwiczeń nasz układ nerwowy zapamiętuje i utrwala nowe doświadczenia co jest później przenoszone poza salę terapeutyczną. Dostarczenie mózgowi prawidłowej ilości bodźców i wrażeń i ich wzajemna integracja sprzyja reakcjom adaptacyjnym uczniów. Z poziomem Integracji Sensorycznej wiąże się całokształt funkcjonowania człowieka.

W SOS-W prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem elementów terapii SI. Spotkania mają charakter indywidualny i trwają po 60 minut. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, podczas której dziecko nie uczy się konkretnych czynności, ale jego układ nerwowy jest tak stymulowany, żeby coraz lepiej przetwarzać bodźce sensoryczne, co prowadzi do coraz lepszego jego funkcjonowania. Podczas spotkań dziecko wykonuje czynności dostarczające stymulacji określonych zmysłów, a także aktywności wywołujące określone reakcje. Trudność podejmowanych aktywności jest dostosowana do możliwości ucznia. Zajęcia bazują przede wszystkim na ruchu, jako naturalnym sposobie rozwoju, a także zabawie, która jest naturalną formą nauki. Dzięki temu dziecko jest zaangażowane, pracuje chętnie i szybciej robi postępy.

Cel główny terapii: Stymulacja układu nerwowego w celu pokonywania trudności szkolnych.

Stymulacja bazowych systemów sensorycznych w kierunku normalizacji, rejestracji i przetwarzania impulsów wejściowych poprzez aktywności powodujące powstanie coraz bardziej złożonych reakcji adaptacyjnych.

Cele szczegółowe:

  • Poprawa kontroli posturalnej i okoruchowej poprzez wyhamowanie przetrwałych odruchów;
  • Poprawa percepcji wzrokowej poprzez rozwój odruchu przedsionkowo-okoruchowego, długości fiksacji wzrokowej i płynności ruchów oczu;
  • Poprawa koncentracji poprzez normalizację procesów modulacji;
  • Rozwój orientacji przestrzennej i w schemacie ciała;
  • Poprawa percepcji słuchowej poprzez stymulację przedsionkową i słuchową;
  • Poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej;

    

 

 

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook