Gimnazjum

Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

                    W  gimnazjum poprzez  trzyletni okres nauki  uczniowie przygotowywani są do dokonywania wyborów  edukacyjnych i życiowych, odpowiednich do ich możliwości percepcyjnych i uzdolnień. Uczniowie z realizują obowiązek szkolny w  Zespołach Edukacyjno – Terapeutycznych.                                                                                     Na etapie  gimnazjum wyodrębnia się:

 • zajęcia edukacyjne:
 • funkcjonowanie w środowisku
 • muzyka z rytmiką
 • plastyka
 • technika
 • wychowanie fizyczne
 • religia                                                                                                                                                                                                                  Nasze działania ukierunkowane są na zaspokajanie specyficznych potrzeb edukacyjnych uczniów, odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych i indywidualnego tempa rozwoju dlatego na etapie gimnazjum organizowane są zajęcia specjalistyczne – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia korygujące wady wymowy, zajęcia korygujące wady postawy, zajęcia terapii ręki, dogoterapia, usprawnianie ruchowe.

 

Uczniowie gimnazjum uczestniczą w różnego rodzaju  warsztatach m.in.plastycznych, kulinarnych, ogrodniczych, czytelniczych.

  

    

Gimnazjaliści często „uczą się” również poza salą lekcyjną, uczestnicząc w warsztatach muzealnych, imprezach kulturalnych, artystycznych, integracyjnych i wycieczkach.

 

 

 

Uczniowie biorą aktywny udział w konkursach plastycznych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

 

Młodzież gimnazjalna rozwija swoje pasje na zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań. 

Nasz absolwent gimnazjum:

 • Potrafi określić swoje mocne i słabe strony.
 • Radzi sobie w sytuacjach typowych, a w innych wie, do kogo się zwrócić o pomoc.
 • Zna normy kultury i współżycia społecznego.
 • W swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi, szanuje i dostrzega ich wysiłek oraz pracę.
 • Jest wrażliwy na cierpienie, ból i krzywdę.
 • Jest świadomy skutków zagrożeń współczesnego świata.
 • Zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce.
 • Dostrzega otaczającą przyrodę i potrafi właściwie korzystać z zasobów środowiska naturalnego.
 • Zna i szanuje historię, kulturę oraz tradycje regionu i kraju.

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook