Doradztwo zawodowe

Zajęcia z doradztwa zawodowego wprowadzono z myślą o uczniach z lekką niepełnosprawnością intelektualną w klasach gimnazjalnych. Dalsza edukacja ma wpływ na ich przyszłe życie zawodowe. Z chwilą ukończenia szkoły gimnazjalnej uczniowie muszą dokonać bardzo ważnego wyboru życiowego – wskazać odpowiednią dla siebie dalszą drogę kształcenia. Podjęcie przez nich trafnej decyzji dotyczącej wyboru zawodu nie jest zadaniem łatwym, szczególnie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Do tej decyzji należy ucznia przygotować.

Dążenie do niezależności jest głównym źródłem rozwoju i postrzegane jest jako środek prowadzący do zdobycia osobistego powodzenia i sukcesu społecznego. Nastolatek raz chciałby być samodzielny i pokazać co potrafi, innym razem przepełniony jest strachem przed wzięciem odpowiedzialności za to, co czyni. Dlatego osoba dorastająca potrzebuje doradców, którzy rozumieją, uznają i szanują jej odczucia i myśli. Młodzież szuka towarzystwa osób elastycznych, otwartych i prawdomównych, które pomogą im wybrać drogę życiową i ułatwią wybór właściwej ścieżki kariery zawodowej.

Program zajęć doradztwa zawodowego został opracowany z potrzeby pomocy i usytuowania blisko ucznia z niepełnosprawnością intelektualną, zwiększający trafność podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych, minimalizujący koszty psychiczne wynikające z niewłaściwych wyborów.

Na zajęciach doradztwa zawodowego uczniowie kształtują swoje umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno – zawodowego i kontynuacji nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, niezależnie od płci. Zajęcia wyzwalają własną aktywność ucznia w kierunku samopoznania, odkrywania zainteresowań, uzdolnień, rozpoznawania swego usposobienia i temperamentu pod katem predyspozycji do wykonywania różnych zawodów. Uczeń rozwija dzięki nim umiejętności samooceny. Rodzice i uczniowie uzyskują informacje dotyczące znaczenia stanu zdrowia i warunków psychofizycznych dziecka w związku z wymaganiami konkretnego zawodu.

Doradztwo zawodowe wyposaża uczniów w wiedzę o interesujących ich zawodach, o czynnościach i warunkach pracy dla konkretnego zawodu, a także:

  • kształtuje umiejętności określania swoich celów życiowych, mocnych i słabych stron, sprawnego komunikowania się i autoprezentacji
  • wzmacnia poczucie wartości przez wyłonienie pozytywnych stron osobowości
  • rozwija świadomość mobilności zawodowej i pobudzenie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych
  • zapoznaje uczniów ze strukturą szkolnictwa, wskazuje drogi dalszego kształcenia, przedstawia warunki przyjęć do konkretnej szkoły

Zajęcia prowadzone są różnorodnymi metodami pracy takimi jak: pogadanki, warsztaty, konkursy, prezentacje, dyskusje, burze mózgów, metody testowe, inscenizacje, odgrywanie ról oraz wizyty w zakładach pracy.

Uczniowie i rodzice poznają również ofertę edukacyjną szkół zawodowych i przysposabiających do pracy. Co roku organizowany jest wyjazd uczniów III klasy gimnazjum na dni otwarte SOS-W im. M. Grzegorzewskiej w Lublinie.

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook