Konferencja – podziękowanie

Serdecznie dziękuję:

Panu Łukaszowi Reszce – Staroście Świdnickiemu – za patronat honorowy i sfinansowanie konferencji

Prelegentom konferencji:
1. prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
2. prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki
3. prof. dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka
4. dr Katarzyna Patyk-Wieczorek
5. mgr Magdalena Chabior
6. mgr Karolina Wiśniewska

Pracownikom Starostwa Powiatowego w Świdniku:
1. Pani Małgorzata Warszyńska – kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
2. Pani Dorota Chudy

Pracownikom SOSW w Świdniku:

  1. Pani Małgorzata Czerwińska,
  2. Pan Piotr Usidus,
  3. Pan Adrian Kozień,
  4. Pani Agnieszka Potaczała

Za pomoc i poświęcony czas oraz wsparcie mnie w organizacji konferencji.

Z poważaniem

Elżbieta Krupa – dyrektor 

Specjalnego Ośrodka- Szkolno- Wychowawczego 

im. Henryka Sienkiewicza
w Świdniku

 

Previous Article
Next Article

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook