Funkcjonowanie ośrodka od 1 września 2020 r. w okresie zagrożenia Covid-19

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszego ośrodka w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor ośrodka odpowiedzialna za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostaną Państwu przedstawione przez wychowawców klas, bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Zostały one również umieszczone w e-dzienniku w zakładce „wiadomości”.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku ośrodka i na obiektach należących do placówki w tym w budynku przy ulicy Okulickiego.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.

 2. Rodzice do przedszkola przyprowadzają dziecko zdrowe.

 3. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.

 4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.

 5. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi ośrodka fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.

 6. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.

 7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.

 8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej ośrodka, zachowując zasady:

 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

 3. dystansu od pracowników ośrodka min. 1,5 m,

 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela
  o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w ośrodku, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Ośrodek zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.

 2. W ośrodku nie obowiązuje nosze maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwskazań.

 3. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się
  w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.

 4. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych
  z materiałów pluszowych lub tkanin.

 5. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

 6. Dziecku wchodzącemu do budynku szkoły rodzic zdejmuje maseczkę i utylizuje w bezpieczny sposób zgodnie z Instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki.

 7. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

 8. Uczniowie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym może pomóc rodzic. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.

 9. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie ośrodka, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

 10. Opiekunowie uczniów podczas dowozu busami do ośrodka obowiązani są wchodzić do placówki w maseczkach,

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.

 2. Rodzic zgłasza odbiór pracownikowi ośrodka i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.

 3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik ośrodka przygotowuje dziecko do wyjścia
  i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.

 4. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.

 5. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, nakłada mu zgodnie z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta.

 1. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.

 2. Uczeń, którzy samodzielnie przychodzą do ośrodka, po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjścia głownego w celu opuszczenia placówki. Niezwłocznie przed wyjściem z budynku nakłada maseczkę na nos i usta.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Dyrektor

Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego

im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Previous Article
Next Article

Konferencja SCWEW

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook