KOMUNIKAT DYREKTORA

Na podstawie:  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.) wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), wprowadzonego art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), 

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Edukacji Narodowej przedłużenia terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, dyrektor SOSW w Świdniku informuje, że zawieszenie działalności ośrodka pozostaje  do 7 czerwca 2020 roku. 

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nadal pozostaje ogłoszony stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 

Od dnia 20 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r., ośrodek wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców będzie stopniowo przywracał wsparcie nauczycieli i specjalistów odpowiednie do potrzeb dzieci  i uczniów, niezbędne do funkcjonowania i rozwoju, w tym:

  • realizacji zajęć rewalidacyjnych, 
  • rewalidacyjno-wychowawczych,
  • zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka także i w ramach programu „Za Życiem” 

Od dnia 25 maja 2020 r. szkoły podstawowe i specjalne funkcjonujące w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w zakresie klas I-III będą prowadzić działalność opiekuńczo-wychowawczą z możliwością realizacji podstawy programowej w formie ustalonej przez dyrektora ośrodka. 

Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r.  uczniom klasy VIII szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. Uczniom zapewniona zostanie także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Powyższe rozwiązania będą prowadzone przez dyrektora specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i rodzicami uczniów/wychowanków przy zachowaniu:

  • całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci,
  • możliwości ośrodka, 
  •  reżimu sanitarnego. 

Elżbieta Krupa
dyrektor SOSW w Świdniku

Previous Article
Next Article

KONFERENCJA

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook