Wśród wyróżnionych – dyrektor SOSW w Świdniku

24 września odbył się XVIII Regionalny Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lublinie. Delegaci z terenu województwa lubelskiego wysłuchali sprawozdania z działalności w latach 2015 – 2018, wybrano nowy Zarząd Oddziału Regionalnego i wręczono Medale 100 Lecia TPD oraz Odznaczenia Przyjaciela Dziecka.

Wśród wyróżnionych Medalem 100 lecia TPD za społeczne zaangażowanie i troskę o dzieci, znalazła się Elżbieta Krupa, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Świdniku.

W Ośrodku dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami uczą się na szczeblu przedszkolnym, podstawowym i ponadpodstawowym. Miejsce z roku na rok rozwija ofertę dydaktyczną i infrastrukturę. Rangę placówki podnosi rola wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie Powiatu Świdnickiego, którą pełni od 2017 roku. W związku z realizacją programu „Za życiem”, wspiera rodziców udzielając specjalistycznej informacji dotyczącej ich dziecka oraz organizuje bezpłatne zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Podczas wtorkowej uroczystości wyróżnieni zostali ponadto: Teresa Misiuk Kurator Oświaty w Lublinie, Katarzyna Fus Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, Marzena Sapieha-Pieńkosz Prezes Fundacji Bank Żywności w Lublinie, Bożenna Kowalik Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 26 w Lublinie, Marzanna Kozik Dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lublinie, a także przedstawiciele jednostek terenowych TPD z województwa, działacze kół z terenu Lublina. W imieniu Zarządu Głównego w Warszawie Prezes Wiesław Kołak odznaczył Prezes Irenę Kasperską-Dwórnik Godnością Przyjaciela Dziecka.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci powstało z inspiracji Stefanii Sempołowskiej, działaczki społecznej, która zajęła się poprawą sytuacji dzieci z rodzin robotniczych. Po I wojnie dużo z nich zostało osieroconych, były niedożywione i bardzo schorowane. 100 lat temu TPD zajęło się tworzeniem sierocińców.

Obecnie działalność ukierunkowana jest na dzieci niepełnosprawne i ich rodziny. Towarzystwo organizuje m.in. turnusy rehabilitacyjne. Korzysta z nich 300-400 dzieci w czasie wakacji. Prowadzi również Centrum Rodziny i Praw Dziecka. Oprócz tego udziela rodzinom pomocy żywnościowej, organizowane są półkolonie w czasie wakacji i ferii. Jest również współorganizatorem akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.

Źródło: Lsw24.pl

Previous Article
Next Article

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook