Konkurs: „Płynie Wisła jak łza czysta”

Regulamin wojewódzkiego konkursu plastycznego dla uczniów specjalnych ośrodków Szkolno- Wychowawczych oraz szkół specjalnych województwa lubelskiego „Płynie Wisła jak łza czysta”
Cele konkursu:
• Włączenie się w obchody Roku Wisły
• Podtrzymywanie tradycji współpracy między placówkami
• Pogłębianie wiedzy na temat znaczenia głównej rzeki Polski
• Zwiększenie świadomości ekologicznej
• Kształtowanie i pogłębianie kreatywności, uzdolnień wyobraźni i wrażliwości artystycznej wychowanków
• Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami wyrazu
• Utrzymywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym

Regulamin:
– Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza
– Adresatami konkursu są uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych i szkół specjalnych województwa lubelskiego.
– Prace plastyczne grupowane będą według kategorii wiekowych :
o przedszkola i zespoły rewalidacyjno- wychowawcze
o Uczniowie szkół podstawowych
o Uczniowie gimnazjum
o Uczniowie SPdP
 Maksymalna ilość prac po 3 sztuki z każdej kategorii wiekowej.
 Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej w dowolnej technice i formacie.
 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest podpisanie przez autora oświadczenia w formularzu karty
 zgłoszenia , znajdującym się w załączniku do regulaminu.
 Prace plastyczne powinny być oprawione w passe – partou o szerokości 4 cm.
 Praca konkursowa powinna być opatrzona na odwrocie kartą informacyjną z danymi: imię i nazwisko, klasa, adres i telefon szkoły ( jeśli praca jest wykonana pod kierunkiem nauczyciela- imię i nazwisko nauczyciela)
Oprawione prace wraz z podpisaną kartą zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać do dnia 31.05.2017 r. na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku, ul. C. K. Norwida 21-040 Świdnik z dopiskiem „Konkurs plastyczny – Rk Rzeki Wisły”
 Oceny nadesłanych prac i wyłonienia laureatów dokona jury konkursu wyłonione przez Organizatora.
 Przyznane zostaną dwie nagrody specjalne- Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Specjalnego Osrodka Szkolno- Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku.
 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stornie internetowej Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Świdniku www.sosw.swidnik.pl
oraz na portalach społecznościowych
 Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom.
 Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Previous Article
Next Article

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook